IaC

[Ansible] Ad-hoc command và playbook cơ bản Ansible Windows

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về Dựng LAB để thực hành Ansible. Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu về ad-hoc command và playbook trên Windows.

Xem thêm: [Ansible] Cách sử dụng AWX cơ bản

Ad-hoc command trên Node Windows

Để sử dụng ad-hoc command, ta dùng module win_feature và tùy chọn -a với 2 tham số là name (tên feature) và state (trạng thái mong muốn)

ansible windows -m win_feature -a "name=Telnet-Client state=present"

Do telnet chưa được cài đặt nên sau khi chạy lệnh thì Ansible sẽ tiến hành thực hiện việc này.

Xem thêm: [Ansible] Ansible trên Windows Server

Tạo và thực thi Ansible Playbook cho Node Windows

Khi bạn đã hiểu được cách thức hoạt động của ad-hoc command, hãy chuyển qua viết Playbook cho Windows. 1 Ansible Playbook kết hợp nhiều command vào 1 chỗ để cho phép ta viết những logic phức tạp hơn và thực hiện các công việc tự động hóa phức tạp

Chạy lệnh Windows từ xa với module win_command

Tạo 1 playbook với nội dung như sau:

---
- name: Ansible win_command module example 
 hosts: windows # host group to run the module on    
 tasks: 
 - name: run an executable command on a remote Windows system
   win_command: netstat -e # win_command is a Windows module. 
   register: statistic
 - name: debug
   debug: var=statistic

Sau đó chạy Playbook bằng lệnh

ansible-playbook ansible-windows.yml

Chạy lệnh Powershell từ xa với module win_shell

Tạo 1 playbook với nội dung như sau:

- name: Ansible win_shell module example 
 hosts: windows
 tasks:
  - name: Single line PowerShell # Running single command using win_shell module
   win_shell: C:\temp\one.ps1
  - name: Run multi-lined shell commands 
   win_shell: |
    $text = 'TrungVB Tech'
    Set-Content -Path C:\temp\test3.txt -Value $text

Playbook này sẽ thực hiện 2 task, đầu tiên là thực hiện powershell script lưu tại C:\temp\one.ps1. Và 2 là thực hiện Powershell script tạo 1 file tên test3.txt với nội dung là TrungVB Tech.

Update Windows với Ansible

Việc cập nhật các bản update của Windows thường xuyên là rất cần thiết vì nó khắc phục nhiều vấn đề về bảo mật và hiệu suất của máy chủ Windows.

Tuy nhiên nếu bạn có đến hàng trăm máy chủ thì việc truy cập từng máy 1 để thực hiện update bằng tay sẽ tốn rất nhiều công sức.

Xem thêm: [Ansible] Tìm hiểu về AWS

Ansible cung cấp 1 module gọi là win_update giúp ta thực hiện công việc nhàm chán này.

Chi tiết về win_update module xem tại: Windows Update Module

Một vài ví dụ về sử dụng module win_update:

- name: Run Updates and reboot then wait 10 mins
 hosts: windows
 tasks:
  win_updates:
   category_names:
    - Application
    - CriticalUpdates
    - SecurityUpdates
    - Updates
   accept_list:
    - KB5022838
   reboot: yes
   reboot_timeout: 600

Trong đó:

 • category_names: danh sách các danh mục để cập nhật. Để lấy danh sách, ta sử dụng state=searched. 1 vài danh mục hợp lệ bao gồm: Application, Connectors, Critical Updates, Definition Updates, Developer Kits, Feature Packs, Guidance, Security Updates, Service Packs, Tools, Update Rollups, Updates, and Upgrades
 • accept_list: danh sách các bản update được sử dụng, trong ví dụ này ta dùng bản KB5022838
 • reboot: reboot sau khi update nếu cần thiết và tiếp tục update sau khi reboot
 • reboot_timeout: thời gian chờ để hệ thống reboot (được áp dụng khi reboot = yes và thời gian mặc định là 1200s)
- hosts: windows
 tasks:
  - name: Install all updates
   win_updates:
    category_names: '*'
    reboot: yes

Tổng kết

Qua chuỗi bài về Ansible, mình đã giới thiệu tất cả những gì bạn cần biết để nhập môn Ansible học, nên nhớ việc sử dụng Ansible là việc ta dùng các module của nó như nào.

Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong công việc!

Một số bài viết liên quan có thể bạn sẽ thích:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: wiki.nhanhoa.com)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button