IaC

[Ansible] Ansible trên Windows Server

Như ở bài viết Viết Playbook để cài đặt WordPress mình đã giới thiệu trước thì hôm nay mình sẽ nói về Ansible trên Windows Server.

Mặc dù Ansible được biết tới để quản lý và tự động hóa cho máy Linux thông qua SSH, nhưng bằng việc sử dụng Windows Remote Management (WinRM), Ansible nhờ đó cũng có thể quản lý tất cả các máy Windows.

Xem thêm: [Ansible] Cách sử dụng AWX cơ bản

Chuẩn bị

Hãy chắc chắn các điều kiện sau được đảm bảo:

 • 1 Ansible Control Node: Trong bài viết này sẽ sử dụng Ansible v2.9.27 và sử dụng bản phân phối CentOS 7 (lưu ý Windows chỉ hỗ trợ làm Node Manage, không thể làm Node Control)
 • Node Control cần được cài đặt Python và Pip (Python v2 hay v3 đều ok)
yum -y install git python-pip libvirt-python libxml2-python-websockify cyrus-sasl-md5 python-devel
 • 1 Windows Server 2012 R2 hoặc cao hơn để làm Node Manage: trong bài viết này sẽ sử dụng Windows Server 2016 với địa chỉ IP là 103.159.50.218
 • Node Windows cần phải được kích hoạt PowerShell Remoting:

Remote vào server và mở Powershell bằng quyền Administrator

Trong cửa sổ Powershell, nhập:

Get-NetConnectionProfile

Nếu trường NetworkCategory mà không phải là Private hoặc DomainAuthenticated thì ta set nó thành Private bằng lệnh:

Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private

Giờ thì hãy kích hoạt động Powershell Remoting:

Enable-PSRemoting -Force

Khi chạy lệnh trên thì Windows sẽ thực hiện các tác vụ sau:

 • Khởi động dịch vụ WinRM
 • Đặt kiểu khởi động WinRM thành tự động
 • Tạo trình lắng nghe để chấp nhận các yêu cầu trên bất kỳ địa chỉ IP nào
 • Bật ngoại lệ tường lửa cho các giao tiếp WS-Management
 • Đăng ký cấu hình phiên Microsoft PowerShell và Microsoft PowerShell Workflow nếu chúng chưa được đăng ký
 • Đăng ký cấu hình phiên Microsoft PowerShell32 trên máy tính 64bit nếu nó chưa được đăng ký
 • Cho phép tất cả các cấu hình phiên
 • Thay đổi bộ mô tả bảo mật của tất cả các cấu hình phiên để cho phép truy cập từ xa
 • Khởi động lại dịch vụ WinRM để thực hiện các thay đổi trước đó có hiệu lực

Chạy lệnh Enable-PSRemoting sẽ mở port 5985 trên firewall cho Domain và Private Network. Nếu ta muốn cho cả Public Network được allow thì phải thêm option -SkipNetworkProfileCheck, mặc định option này sẽ cho phép Public Network nhưng ở cùng subnet. Để cho phép kết nối từ tất cả thiết bị trên mạng công cộng, ta có thể sửa rule WINRM-HTTP-IN-TCP như sau:

Set-NetFirewallRule -Name 'WINRM-HTTP-IN-TCP' -RemoteAddress any

Cuồi cùng, add các host mà ta sẽ dùng vào trustedhost của Node Win:

Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value '14.248.82.194,103.170.123.34'

Lưu ý: để thêm host khác, sử dụng option -Concatenate ở cuối

Thiết lập WinRM listener trên Windows

Trước khi Ansible có thể giao tiếp với 1 Node Windows, nó phải có thể tạo được kết nối đến Node đó. Nó làm vậy thông qua Microsoft protocol WinRM. WinRM là 1 giao thức tương tự như PowerShell Remoting sử dụng để chạy lệnh từ xa trong PowerShell

Ansible cung cấp 1 PowerShell script để thiết lập rất nhiều tùy chọn WinRM. Việc đầu tiên bạn cần làm là tải đoạn script này và chạy nó ở Node Windows. Để làm được điều này thì trước tiên phải kích hoạt PowerShell Remoting (như hướng dẫn ở trên).

Xem thêm: [Ansible] Tìm hiểu về Playbook

Tải Script ở: ConfigureRemotingForAnsible.ps1 PowerShell Remoting script

Chạy script thiết lập trên Windows Node sẽ cần sử dụng lệnh Invoke-Command. Lệnh dưới đây sẽ chạy ở trên MÁY TÍNH CÁ NHÂN và sau đó nhập vào password của user Administrator

Enable-PSRemoting -Force
Enable-PSRemoting -SkipNetworkProfileCheck
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value '103.170.123.34,103.159.50.218'
Invoke-Command -ComputerName 103.159.50.218 -FilePath '~\Desktop\ConfigureRemotingForAnsible.ps1' -Credential (Get-Credential -UserName Administrator)

Lưu ý: để chạy được powershell ở máy tính cá nhân, trước hết hãy mở powershell bằng quyền Administrator sau đó sử dụng lệnh sau

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser Unrestricted
Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine Unrestricted

Thiết lập Node Control

Giờ Node Windows đã sẵn sàng cho Ansible rồi, tiếp theo hãy thiết lập Node Control để có thể giao tiếp với Node Manage.

1. SSH vào Node Control

2. Cài đặt module pywinrm của Python

pip install pywinrm
yum install python2-winrm.noarch

3. Thêm thông tin Node Windows vào file inventory của Ansible

4. Sau đó, thêm 1 vài biến vào file inventory

[windows:vars]
ansible_user=Administrator ## tên user mà Ansible sẽ sử dụng
ansible_password=<your_password> ## password
ansible_connection=winrm ## Loại kết nối mà Ansible sẽ sử dụng để giao tiếp vs Node Windows
ansible_winrm_server_cert_validation=ignore ## bỏ qua ceritificate check

5. Bây giờ, sử dụng win_ping module để thử kiểm tra kết nối đến Node Windows đã oke chưa

ansible windows -m win_ping

Tổng kết

Qua bài viết này, mình đã giới thiệu đến bạn đọc cách để Ansible có thể giao tiếp và điều khiển các Node Manage sử dụng hệ điều hành Windows. Trong các bài tiếp theo, mình sẽ tiếp tục một vài trường hợp sử dụng Ansible trên Windows, cụ thể là Tìm hiểu về AWS nhé.

Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong công việc!

Một số bài viết liên quan có thể bạn sẽ thích:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: wiki.nhanhoa.com)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button