IaC

[Ansible] Viết Playbook cài đặt WordPress

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu về một số cú pháp cơ bản của Playbook. Vậy hôm nay hãy thực hành những gì đã học bằng cách viết 1 playbook để cài đặt WordPress trên CentOS 7

Xem thêm: [Ansible] Tìm hiểu về AWS

Mô hình

Tiếp tục sử dụng mô hình từ các bài trước, nhưng giờ ta chỉ cần quan tâm đến Node Control và Node Manage thôi

Các công việc cần làm và các module liên quan

Để viết được 1 playbook, chúng ta trước hết phải biết rõ mình cần làm gì ở Node Manage và module nào giúp ta thực hiện việc đó.

Các công việc cần làm

Việc nắm được các bước mình cần phải làm là vô cùng cần thiết. Sẽ rất khó khăn nếu ta muốn tự động hóa một việc gì đó mà chính bản thân ta cũng chưa nắm được quy trình cần thực hiện.

Các bước cần làm để cài đặt WordPress trên CentOS 7:

 • Cài đặt LAMP
 • Đảm bảo các service bật và các port được thông
 • Cài đặt WordPress
 • Tạo cơ sở dữ liệu, người dùng cho WordPress
 • Update PHP nhằm tránh lỗi do version không được hỗ trợ bởi WordPress bản mới

Xem thêm: [Ansible] Cách sử dụng AWX cơ bản

Các module liên quan

Như đã nói ở các bài viết trước đây, khi nói đến việc sử dụng Ansible thực chất là cách mà chúng ta sử dụng các module, do đây mới là thành phần chính thao tác trên Node Manage.

Các module được sử dụng trong bài viết này sẽ là:

 • yum: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/yum_module.html
 • service: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/service_module.html
 • firewalld: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/firewalld_module.html
 • get_url: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/get_url_module.html
 • unarchive: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/unarchive_module.html
 • shell: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/shell_module.html
 • mysql_db: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/mysql_db_module.html
 • mysql_user: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/mysql_user_module.html
 • replace: https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/replace_module.html

Cách tốt nhất để tìm kiếm module cần thiết để xử lý công việc đó là search Google.

Viết Playbook

Sau khi đã nắm được các thành phần sẽ xuất hiện trong Playbook thì chúng ta có thể bắt tay vào ghép nối chúng thành một kịch bản hoàn chỉnh

Khai báo

- hosts: centos7
 remote_user: root

Cài đặt LAMP

tasks:
 - name: Install LAMP
  yum: 
   name: '{{item}}'
   state: present
  with_items:
  - httpd
  - mariadb-server
  - mariadb
  - php
  - php-mysql
  - php-fpm

Đảm bảo các service cần thiết được bật và port được thông

- name: Ensure service enabled and started
 service:
  name: '{{item}}'
  state: started
  enabled: True
 with_items:
 - mariadb
 - httpd
- name: Ensure HTTP and HTTPS can pass the firewall
 firewalld:
  service: '{{item}}'
  state: enabled
  permanent: True
  immediate: True
 become: True
 with_items:
 - http
 - https

Tải, giải nén WordPress

- name: Install php-gd,rsync
 yum:
  name: '{{item}}'
  state: present
 with_items:
 - php-gd
 - rsync
- name: Restart httpd
 service:
  name: httpd
  state: restarted
- name: Download wordpress
 get_url:
  url: https://wordpress.org/latest.zip
  dest: /root
- name: Extract wordpress
 unarchive:
  src: /root/wordpress-6.1.1.zip
  dest: /root
  remote_src: yes
- name: Rsync wordpress
 shell: rsync -avP /root/wordpress /var/www/html/
- name: Create folder uploads
 shell: mkdir /var/www/html/wp-content/uploads
- name: Set user:group
 shell: chown -R apache:apache /var/www/html/*

Tạo database và user cho WordPress

- name: Install MySQL-python
 yum:
  name: MySQL-python
  state: present
- name: Create database wordpress
 mysql_db:
  name: wordpress
  state: present
- name: Create user wordpressuser
 mysql_user:
  name: wordpressuser
  host: localhost
  password: wordpresspassword
  priv: 'wordpress.*:ALL'
  state: present
- name: Backup file config wp
 shell: cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
- name: Config db name
 replace:
  path: /var/www/html/wp-config.php
  regexp: 'database_name_here'
  replace: 'wordpress'
- name: Config username
 replace:
  path: /var/www/html/wp-config.php
  regexp: 'username_here'
  replace: 'wordpressuser'
- name: Config password database
 replace:
  path: /var/www/html/wp-config.php
  regexp: 'password_here'
  replace: 'wordpresspassword'

Lưu ý: MySQL-python là requirement của các module phía dưới, do đó, strongly recommend các bạn nên tham khảo document của module trước khi sử dụng nó

Update version PHP

- name: Config version PHP
 yum:
  name: '{{item}}'
  state: present
 with_items:
 - epel-release
 - yum-utils
 - http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
- name: Config version PHP
 shell: yum-config-manager --enable remi-php72
- name: Config version PHP
 yum:
  name: '{{item}}'
  state: present
 with_items:
 - php
 - php-common
 - php-opcache
 - php-mcrypt
 - php-cli
 - php-gd
 - php-curl
 - php-mysqlnd
- name: Restart Apache
 service:
  - name: httpd
  - state: restarted

Chạy Playbook

Sau khi đã hoàn tất, playbook sẽ nhìn như sau:

- hosts: centos7
 remote_user: root
 tasks:
 - name: Install LAMP
  yum:
   name: '{{item}}'
   state: present
  with_items:
  - httpd
  - mariadb-server
  - mariadb
  - php
  - php-mysql
  - php-fpm

 - name: Ensure service enabled and started
  service:
   name: '{{item}}'
   state: started
   enabled: True
  with_items:
  - mariadb
  - httpd
 - name: Collect facts about system services
  service_facts:
  register: service_status
 - name: Ensure HTTP and HTTPS can pass the firewall
  firewalld:
   service: '{{item}}'
   state: enabled
   permanent: True
   immediate: True
  become: True
  with_items:
  - http
  - https
  when: service_status.ansible_facts.services['firewalld.service'].state == "active"

 - name: Install php-gd,rsync
  yum:
   name: '{{item}}'
   state: present
  with_items:
  - php-gd
  - rsync
 - name: Restart httpd
  service:
   name: httpd
   state: restarted
 - name: Down wordpress
  get_url:
   url: http://wordpress.org/wordpress-5.3.2.tar.gz
   dest: /root
 - name: extract wordpress
  unarchive:
   src: /root/wordpress-5.3.2.tar.gz
   dest: /root
   remote_src: yes
 - name: rsync wordpress
  shell: rsync -avP /root/wordpress/ /var/www/html/
 - name: Create folder uploads
  shell: mkdir /var/www/html/wp-content/uploads
 - name: Set user:group
  shell: chown -R apache:apache /var/www/html/*

 - name: Install MySQL-python
  yum:
   name: MySQL-python
   state: present
 - name: Create database wordpress
  mysql_db:
   name: wordpress
   state: present
 - name: Create user wordpressuser
  mysql_user:
   name: wordpressuser
   host: localhost
   password: wordpresspassword
   priv: 'wordpress.*:ALL'
   state: present

 - name: Backup file config wp
  shell: cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
 - name: Config db name
  replace:
   path: /var/www/html/wp-config.php
   regexp: 'database_name_here'
   replace: 'wordpress'
 - name: Config username
  replace:
   path: /var/www/html/wp-config.php
   regexp: 'username_here'
   replace: 'wordpressuser'
 - name: Config password
  replace:
   path: /var/www/html/wp-config.php
   regexp: 'password_here'
   replace: 'wordpresspassword'

 - name: Config version PHP
  yum:
   name: '{{item}}'
   state: present
  with_items:
  - epel-release
  - yum-utils
  - http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
 - name: Config version PHP
  shell: yum-config-manager --enable remi-php72
 - name: Config version PHP
  yum:
   name: '{{item}}'
   state: present
  with_items:
  - php
  - php-common
  - php-opcache
  - php-mcrypt
  - php-cli
  - php-gd
  - php-curl
  - php-mysqlnd
 - name: Restart Apache
  service:
   name: httpd
   state: restarted

Giờ chúng ta hãy chạy nó bằng ansible-playbook

ansible-playbook -o /etc/ansible/hosts playbook-wordpress.yml

Tổng kết

Qua bài viết này, mình đã kết hợp một vài những module cơ bản của Ansible để viết nên một Playbook đơn giản. Từng công việc khác nhau lại cần những module đặc thù riêng, do đó hãy không ngừng tìm kiếm module phù hợp với bản thân mình nhất nhé.

Ở bài viết tiếp theo mình sẽ nói về Ansible trên Windows Server.

Một số bài viết liên quan có thể bạn sẽ thích:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: wiki.nhanhoa.com)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button