Git

Ngày 5: Sử dụng Git hiệu quả

Xem, unstaging, loại bỏ & khôi phục

Tiếp tục với ngày hôm qua sau khi đã thực hành một số lệnh của git và thực hành với dự án mới của bạn. Hãy nhớ rằng, chúng ta chưa nhắc tới GitHub hoặc bất kỳ dịch vụ nào dựa trên git. Tất cả những điều được nhắc tới cho đến bây giờ giúp bản kiểm soát cục bộ các dự án của mình tại thời điển này nhưng chúng sẽ trở nên hữu ích khi bạn tích hợp với các công cụ được nhắc đến ở trên.

Xem các thay đổi được staged và chưa được staged

Bạn nên xem các đoạn mã đã đước staged và chưa được staged trước khi commit. Chúng ta có thể làm điều này với lệnh git diff --staged

Điều này sau đó cho chúng ta thấyt tất cả những thay đổi chúng ta đã thực hiện và tất cả các tệp mới mà chúng ta đã thêm hoặc xoá.

Các thay đổi trong các tệp được biểu thị bằng --- hoặc +++ bạn có thể thấy như dưới dây, chúng ta vừa thêm dòng mới “+add some text”.

Chúng ta cũng có thể chạy git diff để so sánh khu vực staging với thư mục làm việc của chúng ta. Nếu như thực hiện một số thay đổi với tệp code.txt mới được thêm vào và thêm một số dòng.

Nếu sau đó chúng ta chạy lệnh git diff, chúng ta sẽ so sánh và có kết quả như dưới đây.

Công cụ Diff trực quan

Đối với tôi, những hiển thị ở trên rất khó hiểu nên tôi muốn sử dụng một công cụ trực quan hơn, dưới đây là một vài công cụ trực quan để xem được diff:

 • KDiff3
 • P4Merge
 • WinMerge (chỉ cho Windows)
 • VSCode

Để thiết lập điều này với git, bạn chạy lệnh sau

git config --global diff.tool vscode

Chúng ta sẽ chạy phần trên và sẽ đặt một số tham số khi khởi chạy VScode.

Chúng ta cũng có thể kiểm tra cấu hình của mình với git config --global -e

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng git difftool để mở công cụ trực quan.

Sau đó, mở trang diff trên VSCode và so sánh 2 trang, chúng ta chỉ sửa đổi một tệp từ không có gì thành thêm một dòng mã như ở màn hình bên phải.

Tôi thấy phương pháp này dễ dàng hơn nhiều để theo dõi các thay đổi và đây là phương pháp tương tự như những gì chúng ta sẽ thấy khi sử dụng các dịch vụ dựa trên git như GitHub.

Chúng ta cũng có thể sử dụng git difftool --staged để so sánh stage với các tệp đã được commit.

Sau đó, chúng ta có thể duyệt qua các tệp đã thay đổi của mình trước khi commit.

Tôi đang sử dụng VSCode làm IDE của mình và giống như hầu hết các IDE khác, chúng có chức năng này được tích hợp sẵn, rất hiếm khi bạn cần chạy các lệnh này từ terminal, mặc dù nó rất hữu ích nếu bạn không có sẵn IDE bởi một lý do nào đó.

Xem lại lịch sử

Trước đây chúng ta đã đề cập đến git log sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về tất cả các commit mà chúng ta đã thực hiện trong kho lưu trữ của mình.

Mỗi commit có chuỗi thập lục phân, duy nhất cho kho lưu trữ. Tại đây, bạn có thể xem chúng ta đang làm việc trên nhánh nào và sau đó là tác giả, ngày tháng và nội dung commit.

Chúng ta cũng có git log --oneline và điều này mang lại một phiên bản ngắn gọn hơn nhiều của chuỗi thập lục phân mà chúng ta có thể sử dụng trong các lệnh diff. Chúng ta cũng chỉ có một dòng mô tả cho các commit.

Chúng ta có thể đảo ngược điều này và bắt đầu với commit hận đầu tiên bằng cách chạy git log --oneline --reverse, chúng ta thấy commit đầu tiên của mình ở đầu trang.

Xem một commit

Việc có thể xem nội dung commit là một điều tuyệt vời nếu bạn có ý thức tuân theo các best practices và có những nội dung commit có ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng có lệnh git show cho phép chúng tôi kiểm tra và xem một commit.

Chúng ta có thể sử dụng git log --oneline --reverse để lấy danh sách các commit của mình rồi lấy chúng và chạy git show <comit>

Đầu ra của lệnh đó sẽ giống như bên dưới với chi tiết về commit, tác giả và những gì đã thay đổi.

Chúng ta cũng có thể sử dụng git show HEAD~1 trong đó 1 là số bước quay lại từ phiên bản hiện tại.

Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn biết một số chi tiết về tệp của mình, nhưng nếu chúng ta muốn liệt kê tất cả các tệp trong một cây cho toàn bộ snapshot của thư mục. Chúng ta có thể sử dụng lệnh git ls-tree HEAD~1, một lần nữa quay lại một snapshot từ commit cuối cùng. Chúng ta có thể thấy có hai blobs, những blobs này biểu thị các tệp trong khi cây biểu thị một thư mục. Bạn cũng có thể thấy các commit và tags.

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng phần trên để đi sâu vào và xem nội dung của tệp (blobs) bằng cách sử dụng lệnh git show.

Sau đó, nội dung của phiên bản cụ thể của tệp sẽ được hiển thị.

Unstage tệp

Sẽ có lúc bạn có thể đã sử dụng git add . nhưng có những tệp bạn chưa muốn commit với snapshot đó. Trong ví dụ dưới đây, tôi đã thêm newfile.txt vào khu vực staging của mình nhưng tôi chưa sẵn sàng commit tệp này nên tôi sẽ sử dụng git restore --staged newfile.txt để hoàn tác bước git add.

Chúng ta cũng có thể thực hiện tương tự với các tệp đã sửa đổi, chẳng hạn như main.js và hủy thực hiện commit, như ở trên chúng tôi có chữ M màu xanh lá cây để sửa đổi và sau đó bên dưới chúng ta sẽ hủy thực hiện những thay đổi đó.

Tôi nhận thấy lệnh này khá hữu ích với 90DaysOfDevOps vì đôi khi tôi chuẩn bị cho nhiều ngày trước và cảm thấy muốn ghi chú lại nhưng tôi không muốn commit và đẩy lên kho lưu trữ GitHub công khai.

Loại bỏ các thay đổi cục bộ

Đôi khi chúng ta có thể thực hiện các thay đổi nhưng chúng ta không hài lòng với những thay đổi đó và muốn loại bỏ chúng. Chúng ta sẽ sử dụng lại lệnh git restore và chúng ta sẽ có thể khôi phục các tệp từ snapshot hoặc các phiên bản trước đó. Chúng ta có thể chạy git restore . đối với thư mục của mình và nó sẽ khôi phục mọi thứ từ snapshot của mình, lưu ý rằng tệp chưa được theo dõi của chúng ta vẫn còn. Không có tệp có tên là newfile.txt được theo dõi trước đó.

Bây giờ để xóa newfile.txt hoặc bất kỳ tệp nào chưa được theo dõi. Chúng ta có thể sử dụng git clean.

Hoặc nếu chugns ta biết hậu quả, có thể muốn chạy git clean -fd để buộc và xóa tất cả các thư mục.

Khôi phục tệp về một phiên bản cũ

Như chúng ta đã đề cập trong suốt phần lớn những gì Git có thể giúp là khôi phục các bản sao tệp của bạn từ các snapshot (đây không phải là bản sao lưu nhưng nó là một điểm khôi phục nhanh) Lời khuyên của tôi là bạn cũng nên lưu các bản sao mã của bạn ở các vị trí khác bằng giải pháp dự phòng cho việc này.

Ví dụ: hãy xóa tệp quan trọng nhất trong thư mục của chúng ta, lưu ý rằng chúng ta đang sử dụng các lệnh dựa trên Unix để xóa tệp này khỏi thư mục, không phải lệnh git.

Bây giờ, không còn readme.md trong thư mục làm việc của chúng tôi. Chúng ta có thể đã sử dụng git rm readme.md và nó sẽ được phản ánh trong cơ sở dữ liệu git. Chúng ta cũng hãy xóa nó khỏi đây để mô phỏng việc nó bị xóa hoàn toàn.

Bây giờ chúng ta hãy commit điều này và chứng minh rằng chúng ta không còn bất kỳ thứ gì trong thư mục làm việc hoặc khu vực tổ chức của mình.

Chúng ta đã sai lầm và giờ cần tệp đó trở lại!

Chúng ta có thể sử dụng lệnh git undo để hoàn tác commit cuối cùng, nhưng nếu đó diễn ra trước đó thì sao? Chúng ta có thể sử dụng lệnh git log để tìm các commit của mình và sau đó thấy rằng tệp nằm trong commit cuối cùng nhưng chúng ta không hoàn tác toàn bộ commit đó, vì vậy có thể sử dụng lệnh git restore --source =HEAD~1 README.md để tìm cụ thể tệp và khôi phục tệp từ snapshot của chúng ta.

Bạn có thể thấy bằng cách sử dụng quy trình này, giờ đây chúng ta có tệp trở lại trong thư mục làm việc.

Bây giờ chúng ta có một tệp chưa được theo dõi mới và có thể sử dụng các lệnh đã đề cập trước đó để theo dõi, stage và commit các tệp và thay đổi của chúng ta.

Rebase vs Merge

Đây dường như là vấn đề đau đầu nhất khi nói đến Git và khi nào nên sử dụng rebase hoặc merge trên kho git của bạn.

Điều đầu tiên cần biết là cả git rebasegit merge đều giải quyết cùng một vấn đề. Cả hai đều để tích hợp các thay đổi từ nhánh này sang nhánh khác. Tuy nhiên, chúng làm điều này theo những cách khác nhau.

Hãy bắt đầu với một tính năng mới trong một nhánh mới. Nhánh chính tiếp tục với các commit mới.

Lựa chọn dễ dàng ở đây là sử dụng git merge feature main sẽ hợp nhất nhánh main vào nhánh feature.

Merge rất dễ dàng vì nó không có tính phá hủy. Các nhánh hiện tại không bị thay đổi theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là nhánh tính năng sẽ có một merge commit không liên quan mỗi khi bạn cần kết hợp các thay đổi với upstream. Nếu main được commit liên tục và nhiều, điều này sẽ hoặc có thể làm bẩn lịch sử commit của nhánh feature.

Là một tùy chọn thay thế, chúng ta có thể đặt lại nhánh feature lên nhánh main bằng cách sử dụng

git checkout feature
git rebase main

Điều này chuyển nhánh feature (toàn bộ nhánh feature) kết hợp hiện quả với tất cả các commit mới trong nhánh main. Tuy nhiên, thay vì sử dụng một merge commit, việc rebase sẽ viết lại lịch sử commit bằng cách tạo các commit hoàn toàn mới cho mỗi commit trong nhánh ban đầu.

Lợi ích lớn nhất của việc rebase là lịch sử dự án rõ ràng hơn nhiều. Nó cũng loại bỏ các merge commit không cần thiết. Và khi bạn so sánh hai hình ảnh cuối cùng, bạn có thể theo dõi lịch sử dự án tuyến tính rõ ràng hơn nhiều.

Mặc dù đó vẫn không phải là một kết luận có thể bỏ qua, nhưng việc chọn lịch sử sạch hơn cũng đi kèm với sự đánh đổi. Nếu bạn không tuân theo Quy tắc vàng của rebase việc viết lại lịch sử dự án có thể là thảm họa đối với quy trình cộng tác của bạn. Và ít quan trọng hơn, việc rebase lại làm mất context được cung cấp bởi một merge commit — bạn không thể biết khi nào các thay đổi upstream được tích hợp vào feature.

Mạng xã hội dành cho code

Khám phá GitHub | GitLab | BitBucket

Hôm nay tôi muốn đề cập đến một số dịch vụ dựa trên git mà có lẽ tất cả chúng ta đều đã nghe nói đến và có thể đang sử dụng hàng ngày.

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng một số kiến thức trong buổi trước của mình để.

Tôi gọi phần này là “Mạng xã hội cho mã” và hãy để tôi giải thích tại sao?

GitHub

Phổ biến nhất ít nhất đối với tôi là GitHub, GitHub là dịch vụ lưu trữ dựa trên web dành cho git. Nó được các nhà phát triển phần mềm sử dụng nhiều nhất để lưu trữ mã của họ. Quản lý mã nguồn với các tính năng quản lý phiên bản git và rất nhiều tính năng bổ sung. Nó cho phép các nhóm hoặc cộng tác viên dễ dàng giao tiếp và xã hội hoá việc viết mã. (do đó có tiêu đề là mạng xã hội) Kể từ năm 2018, GitHub là một phần của Microsoft.

GitHub đã xuất hiện khá lâu và được thành lập vào năm 2007/2008. Với hơn 40 triệu người dùng trên nền tảng ngày nay.

Các tính năng chính của GitHub

 • Code Repository
 • Pull Requests
 • Công cụ quản lý dự án – Issues
 • CI / CD Pipeline – GitHub Actions

Về giá cả, GitHub có các mức giá khác nhau cho người dùng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Pricing

Lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu với cấp miễn phí.

Tôi sẽ sử dụng tài khoản GitHub đã tạo của mình trong hướng dẫn này, nếu bạn chưa có tài khoản thì trên trang GitHub mở sẽ có tùy chọn đăng ký và các bước dễ dàng để cấu hình.

Trang đầu tiên của Github

Khi bạn đăng nhập lần đầu vào tài khoản GitHub của mình, bạn sẽ nhận được một trang chứa rất nhiều tiện ích cung cấp cho bạn các tùy chọn về địa điểm và nội dung bạn muốn xem hoặc làm. Đầu tiên, chúng ta có mục “All Activity”, điều này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn về những gì đang xảy ra với kho lưu trữ hoặc hoạt động được liên kết với tổ chức hoặc tài khoản của bạn.

Tiếp theo, chúng ta có Kho lưu trữ mã, kho lưu trữ của riêng chúng ta hoặc kho lưu trữ mà chúng ta đã tương tác gần đây. Chúng ta cũng có thể nhanh chóng tạo các kho mới hoặc tìm kiếm các kho mã.

Sau đó, chúng ta có hoạt động gần đây của chúng ta, những điều này đối với tôi là issues và pull requests mà tôi đã tạo hoặc đóng góp gần đây.

Ở phía bên phải của trang, chúng ta có một số giới thiệu về các kho mã mà chúng ta có thể quan tâm, rất có thể dựa trên hoạt động gần đây của bạn hoặc các dự án của riêng bạn.

Thành thật mà nói, tôi rất hiếm khi vào trang chủ của mình, mặc dù bây giờ tôi thấy rằng việc xem qua nó có thể thực sự hữu ích để giúp tương tác với cộng đồng tốt hơn một chút trong một số dự án nhất định.

Tiếp theo, nếu chúng ta muốn truy cập Hồ sơ GitHub của mình, chúng ta có thể điều hướng đến góc trên cùng bên phải và trên hình ảnh của bạn, có một drop-down cho phép bạn qua tài khoản của mình. Từ đây để truy cập Hồ sơ của bạn, chọn “Your Profile”

Tiếp theo, trang hồ sơ của bạn sẽ xuất hiện theo mặc định, trừ khi bạn thay đổi cấu hình của mình, bạn sẽ không thấy những gì tôi có, tôi đã thêm một số chức năng hiển thị các bài đăng blog gần đây của tôi trên vZilla và sau đó là các video mới nhất của tôi trên Kênh YouTube của mình.

Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để xem hồ sơ của mình, nhưng đây là một nơi rất tốt để chia sẻ với mạng lưới của bạn để họ có thể thấy các dự án thú vị mà bạn đang thực hiện.

Sau đó, chúng ta có thể đi sâu vào khối xây dựng của GitHub, các kho lưu trữ. Ở đây bạn sẽ thấy các kho lưu trữ của mình và nếu bạn có các kho lưu trữ private thì chúng cũng sẽ được hiển thị trong danh sách dài này.

Vì kho lưu trữ rất quan trọng đối với GitHub, hãy để tôi chọn một kho lưu trữ khá hot trong thời gian gần đây và thực hiện một số chức năng chính có thể sử dụng ở đây khi tôi chỉnh sửa “mã” của chúng ta bằng git trên thống cục bộ của tôi.

Trước hết, từ cửa sổ trước, tôi đã chọn kho lưu trữ 90DaysOfDevOps và chúng ta có thể thấy mành hình này. Bạn có thể thấy từ đây, chúng ta có rất nhiều thông tin, có cấu trúc mã chính ở giữa hiển thị các tệp và thư mục được lưu trữ trong kho lưu trữ, có readme.md hiển thị ở dưới cùng. Ở bên phải của trang, chúng ta có phần giới thiệu, có mô tả và mục đích của kho lưu trữ. Sau đó, chúng ta có rất nhiều thông tin bên dưới điều này cho thấy có bao nhiêu người đã thả sao cho dự án, số lần được fork và số người theo dõi.

Nếu cuộn xuống thêm một chút, bạn cũng sẽ thấy rằng chúng ta có Released, đó là từ phần golang trong thử thách này. Chúng ta không có bất kỳ gói nào trong dự án của mình, và có người đóng góp được liệt kê ở đây. (Cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ tôi kiểm tra chính tả và tính xác thực của thông tin). Sau đó, chúng ta có các ngôn ngữ, đây là những ngôn ngữ được sử dụng trong thử thách.

Ở đầu trang, bạn sẽ thấy một danh sách các tab. Chúng có thể khác nhau và chúng có thể được tuỳ biến để chỉ hiển thị những thứ bạn yêu cầu. Bạn sẽ thấy ở đây tôi không sử dụng tất cả những thứ này và nên loại bỏ chúng để đảm bảo toàn bộ kho lưu trữ gọn gàng.

Đầu tiên, chúng ta có tab code mà chúng ta vừa thảo luận nhưng các tab này sẽ giúp điều hướng qua trong kho lưu trữ, điều này cực kỳ hữu ích để chúng ta có thể chuyển đổi giữa các phần một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tiếp theo, chúng ta có tab Issues.

Issues cho phép bạn theo dõi công việc của mình trên GitHub, nơi quá trình phát triển diễn ra. Trong kho lưu trữ cụ thể này, bạn có thể thấy tôi có một số issue tập trung vào việc thêm sơ đồ hoặc lỗi chính tả nhưng chúng ta cũng có yêu cầu có phiên bản tiếng Trung cho kho lưu trữ.

Nếu đây là một kho lưu trữ mã thì đây là nơi tuyệt vời để nêu lên các vấn đề với những người bảo trì, nhưng hãy nhớ chú ý và cụ thể về những gì bạn đang báo cáo và cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt.

Tab tiếp theo là Pull Requests, Pull Requests cho phép bạn thông báo cho người khác về những thay đổi mà bạn đã đẩy tới một nhánh trong kho lưu trữ. Đây là nơi ai đó có thể đã phân nhánh kho lưu trữ của bạn, thực hiện các thay đổi như sửa lỗi hoặc cải tiến tính năng hoặc chỉ lỗi đánh máy.

Chúng ta sẽ đề cập đến fork sau.

Tôi tin rằng tab tiếp theo khá mới? Tab Discussion (Thảo luận). Nhưng tôi nghĩ đối với một dự án như #90DaysOfDevOps, điều này có thể giúp hướng dẫn cho các nội dung mới nhưng cũng giúp ích cho cộng đồng và qua hành trình học tập của mình. Tôi đã tạo một số nhóm thảo luận cho từng phần của thử thách để mọi người có thể tham gia và bình luận.

Tab Actions sẽ cho phép bạn build, kiểm thử và triển khai mã,… với GitHub. GitHub Actions sẽ là nội dung chúng ta đề cập trong phần CI/CD của thử thách, đây là nơi chúng ta có thể đặt một số cấu hình để tự động hóa các bước.

Trên Hồ sơ GitHub chính của mình, tôi đang sử dụng GitHub Actions để tìm các bài đăng trên blog và video YouTube mới nhất để cập nhật màn hình chính đó.

Tôi đã đề cập ở trên về cách GitHub không chỉ là kho lưu trữ mã nguồn mà còn là một công cụ quản lý dự án, tab Project cho phép chúng ta xây dựng các bảng kanban cho dự án để chúng ta có thể liên kết các Issues và PR nhằm cộng tác tốt hơn và có thểm theo dõi tiến độ của các tasks.

Tôi biết rằng issues có vẻ là một nơi tốt để ghi lại các yêu cầu tính năng và chúng đúng là để làm như vậy nhưng trang wiki cho phép phác thảo một lộ trình toàn diện cho dự án với trạng thái hiện tại và giúp các tài liệu hoàn thiện hơn cho dự án của bạn, ví dụ như hướng dẫn khắc phục sự cố các nội dụng dạng how-to.

Không có trong dự án này nhưng có tab Security để đảm bảo rằng những contributors biết cách xử lý một số tác vụ nhất định, chúng ta có thể xác định một policy tại đây cũng như các tiện ích quét mã để đảm bảo mã của bạn không chứa các biến môi trường bí mật.

Đối với tôi, tab insights rất tuyệt, nó cung cấp rất nhiều thông tin về kho lưu trữ, từ bao nhiêu hoạt động đang diễn ra cho đến các commits và issues, nhưng nó cũng báo cáo về lượng truy cập vào kho lưu trữ. Bạn có thể thấy một danh sách ở phía bên trái cho phép bạn xem chi tiết về các số liệu trên kho lưu trữ.

Cuối cùng, chúng ta có tab Settings, đây là nơi chúng ta có thể xem chi tiết cách chúng ta chạy kho lưu trữ của mình, tôi hiện là người bảo trì duy nhất của kho lưu trữ nhưng chúng ta có thể chia sẻ trách nhiệm này tại đây. Chúng ta có thể định nghĩa tích hợp và các tác vụ khác tương tự như vậy tại đây.

Đây là tổng quan siêu nhanh về GitHub, tôi nghĩ rằng có một số lĩnh vực khác mà tôi có thể đã đề cập cần được giải thích chi tiết hơn một chút. Như đã đề cập, GitHub chứa hàng triệu kho lưu trữ, hầu hết những kho lưu trữ này đang chứa mã nguồn và chúng có thể được truy cập công khai hoặc riêng tư.

Forking

Ta sẽ tìm hiểu thêm về Nguồn mở trong buổi ngày mai nhưng một phần quan trọng của bất kỳ kho lưu trữ mã nào là khả năng cộng tác với cộng đồng. Hãy nghĩ về kịch bản sau: tôi muốn có một bản sao của kho lưu trữ vì tôi muốn thực hiện một số thay đổi, có thể tôi muốn sửa lỗi hoặc có thể tôi muốn thay đổi thứ gì đó để sử dụng nó cho trường hợp sử dụng mà tôi có thể không trường hợp sử dụng dự định cho người bảo trì ban đầu của mã. Đây là những gì chúng ta gọi là forking một kho lưu trữ. Một fork là một bản sao của một kho lưu trữ. Forking một kho lưu trữ cho phép bạn tự do thử nghiệm các thay đổi mà không ảnh hưởng đến dự án ban đầu.

Hãy quay lại trang mở đầu sau khi đăng nhập và xem một trong những kho lưu trữ được đề xuất đó.

Nếu chúng ta nhấp vào kho lưu trữ đó, chúng ta sẽ có giao diện giống như kho lưu trữ 90DaysOfDevOps.

Nếu để ý bên dưới, chúng ta có 3 tùy chọn, chúng ta có watch, fork và star.

 • Watch – Cập nhật các thay đổi của kho lưu trữ.
 • Fork – một bản sao của một kho lưu trữ.
 • Star – “Tôi nghĩ dự án của bạn rất tuyệt”

Với kịch bản của chúng ta là muốn một bản sao của kho lưu trữ để làm việc với nó, chúng ta sẽ nhấn tùy chọn fork. Nếu bạn là thành viên của nhiều tổ chức thì bạn sẽ phải chọn nơi để fork, tôi sẽ chọn profile của mình.

Bây giờ chúng ta có bản sao của kho lưu trữ để có thể tự do làm việc và thay đổi phù hợp. Đây sẽ là bước khởi đầu của quy trình pull request mà chúng ta đã đề cập ngắn gọn trước đây, nó sẽ được đề cập chi tiết hơn vào ngày mai.

Ok, nhưng làm cách nào để thay đổi kho lưu trữ và mã này nếu nó ở trên một trang web, bạn có thể xem qua và chỉnh sửa trực tiếp trên đó nhưng bạn không thể sử dụng IDE yêu thích của bạn trên máy cá nhân với theme màu yêu thích của bạn. Để chúng ta có được một bản sao của kho lưu trữ này trên máy của mình, chúng ta sẽ clone kho lưu trữ đó. Điều này sẽ cho phép chúng ta làm việc trên môi trường cục bộ và sau đó đẩy (push) các thay đổi trở lại bản sao được fork từ kho lưu trữ gốc.

Chúng ta có một số tùy chọn khi nhận được một bản sao của mã này như bạn có thể thấy bên dưới.

Có một phiên bản của GitHub Desktop cung cấp cho bạn một ứng dụng máy tính t để theo dõi các thay đổi cũng như push và pull các thay đổi giữa môi trường local và GitHub.

Đối với demo nhỏ này, tôi sẽ sử dụng URL HTTPS mà chúng ta thấy trên đó.

Bây giờ trên máy cục bộ của chúng ta, tôi sẽ điều hướng đến một thư mục mà tôi muốn tải xuống kho lưu trữ này và sau đó chạy git clone url

Bây giờ chúng ta có thể mở nó bằng VSCode và thay đổi một số thứ.

Hãy thực hiện một số thay đổi, tôi muốn thay đổi các liên kết đó và thay thế nó bằng thứ gì khác.

Bây giờ, nếu chúng ta kiểm tra lại GitHub và tìm tệp Readme.md trong kho lưu trữ đó, bạn có thể thấy một vài thay đổi mà tôi đã thực hiện đối với tệp đó.

Ở thời điểm này, quá trình này có thể đã hoàn tất và chúng ta có thể hài lòng với thay đổi của mình vì chúng ta là những người duy nhất sẽ sử dụng thay đổi mới đó. Nhưng rất có thể sẽ có lúc thay đổi của chúng ta là để sửa một bug và thông qua một Pull request, chúng ta sẽ thông báo cho những người bảo trì kho lưu trữ đó về thay đổi của chúng ta và xem liệu họ có chấp nhận những thay đổi đó hay không.

Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng nút Contribute được làm rõ ở dưới đây. Tôi sẽ đề cập nhiều hơn về vấn đề này vào ngày mai khi chúng ta xem xét quy trình làm việc với các phần mềm mã nguồn mở.

Tôi đã dành một thời gian dài để hướng dẫn về Github và tôi nghe thấy một số yêu cầu vê những lựa chọn khác.

Và tôi cũng sẽ tìm một số tài nguyên cơ bản cho những vấn đề đó. Bạn sẽ thấy GitLab và BitBucket trong số những lựa chọn khi bạn sử dụng các dịch vụ quản lý phiên bản, tuy chúng là những dịch vụ dựa trên git nhưng chúng cũng có một số khác biệt nhất dịnh.

Bạn cũng sẽ bắt gặp các tuỳ chọn tự host. Phổ biến nhất ở đây tôi có thể thấy là GitLab và GitHub Enterprise (Tôi không nghĩ rằng có dịch vụ tự host miễn phí của Github?)

Quy trình làm việc với mã nguồn mở

Hi vọng rằng qua bài viết vừa rồi với Git, chúng ta đã hiểu rõ hơn về git là gì và sau đó là cách một dịch vụ sử dụng git như Github tích hợp với git để cung cấp kho lưu trữ mã nguồn và cũng là cách cộng đồng có thể cộng tác trên mã và các dự án khác nhau.

Khi chúng ta xem xét các kiến thức cơ bản về GitHub, chúng ta đã trải qua quá trình fork một dự án bất kỳ và thực hiện thay đổi đó với kho lưu trữ cục bộ của chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến thêm một bước và thực hiện đóng góp cho một dự án mã nguồn mở. Hãy nhớ rằng việc đóng góp không nhất thiết phải là các bản sửa lỗi hoặc các tính năng cần viết mã, nó cũng có thể là tài liệu, sửa lỗi chính tả. Tất cả thứ dù là nhỏ nhất đều hữu ích và nó cũng cho phép bạn thực hành với một số chức năng git mà chúng ta đã đề cập trong những ngày qua.

Fork một project

Điều đầu tiên chúng ta phải làm là tìm một dự án mà chúng ta có thể đóng góp. Gần đây, tôi đã thuyết trình về dự án Kanister Project và tôi muốn chia sẻ các bài thuyết trình của mình đã được đăng tải trên Youtube tới tệp Readme.md trong project đó.

Trước hết, chúng ta cần fork project đó. Hãy cùng thử quy trình đó. Tôi sẽ tới liên kết đã ở trên và fork kho lưu trữ của project.

Bây giờ, chúng ta đã có bản sao của toàn bộ kho lưu trữ.

Để tham khảo trên tệp Readme.md, các bài trình bài ban đầu được liệt kê chỉ gồm 2 bài này, vì vậy chúng ta sẽ sửa với quy trình của chúng ta.

Clone vào máy cục bộ

Sau khi có bản fork của kho lưu trữ, chúng ta có thể mang nó xuống máy cục bộ của mình và bắt đầu thực hiện chỉnh sửa của mình đối với các tệp. Sử dụng nút code trong repo của chúng ta để có thể lấy URL của kho lưu trữ rồi sử dụng lệnh git clone <url> trong thư mục mà chúng ta muốn đặt kho lưu trữ.

Thực hiện các thay đổi

Sau khi có project ở máy của mình, chúng ta có thể mở VSCode hoặc IDE, text editor tuỳ chọn của mình để thực hiện thay đổi của mình.

Tệp Readme.md được viết dưới cú pháp markdown và vì chúng ta đang chỉnh sửa một project của người khác nên sẽ thêm nội dung của mình với format của dự án hiện tại.

Kiểm tra thay đổi của bạn

Chúng ta phải kiểm tra các thay đổi của mình theo cách tốt nhất, điều này rất hợp lý nếu đây là thay đổi mã nguồn đối với một ứng dụng mà bạn muốn đảm bảo rằng ứng dụng vẫn hoạt động sau khi thay đổi được thêm vào, chúng ta cũng phải đảm bảo rằng tài liệu được định dạnh và trông một cách chuẩn xác.

Với VSCode, chúng ta có thể thêm nhiều plugin, một trong số đá là khả năng xem trước các trang markdown.

Push các thay đổi trở lại kho lưu trữ của chúng ta

Chúng ta không có quyền để đẩy trực tiếp các thay đổi trở lại kho lưu trữ của Kanister, vì vậy chúng ta phải đi theo con đường này. Bây giờ sau khi chúng ta hài lòng với những thay đổi cùa mình, chúng ta có thể chạy quả một số lệnh phổ biến của git.

Bây giờ, chúng ta quay trở lại Github để kiểm tra các thay đổi một lần nữa và sau đó đóng góp cho dự án chính.

Trong có vẻ ổn.

Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại kho lưu trữ được forked của Kanistẻ và thấy rằng mình đang ở trước một commit so với nhánh kanisterio:master.

Tiếp theo, chúng ta nhấn nút contribute được đánh dấu ở trên. Chúng ta thấy có lựa chọn “Open Pull Request”.

Mở một pull request

Có khá nhiều thứ trong hình ảnh sau đây, trên cùng bên trái, bạn có thấy chúng ta đang ở kho lưu trữ gốc hoặc kho lưu trữ chính. Một nút tạo Pull request mà chúng ta sẽ nhắc tới sau đây. Chúng ta có một commit duy nhất nhưng nếu chúng ta sửa nhiều hơn thì có thể thấy được nhiều commits hơn ở đây. Sau đó là thay đổi trong tệp Readme.md của mà chúng ta đã thêm vào.

Sau khi xem xét các thay đổi ở trên và sẵn sàng tạo pull request, chúng ta có thể click nút màu xanh lá cây.

Sau đó, tuỳ thuộc vào cách người bảo trì dự án thiết lập chứng năng Pull Request trong kho lưu trữ của họ, bạn có thể cần hoặc không cung cấp những thông tin về Pull request theo một template mà người bảo trì đã chuẩn bị.

Đây là nơi bạn muốn mô tả về những gì bạn đã làm, rõ ràng và ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết. Bạn có thể thấy tôi đã thực hiện một tổng quan về thay đổi đơn giản và tôi đã đánh dấu vào các đầu mục.

Tạo một pull request

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng tạo một pull request. Sau khi nhấn “Create Pull Request” ở đầu trang, bạn sẽ nhận được bản tóm tắt về pull request của mình.

Kéo xuống dưới, bạn có thể thấy một số quá trình tự động hoá đang diễn ra, trong trường hợp này, chúng ta yêu cầu một review cho pull request của mình. Chúng ta có thể thấy Travis CI đang được tiên shanfh và quá trình build đã được bắt đầu và nó sẽ kiểm tra bản cập nhật của chúng ta, đảm bảo bổ sung mới không phá vỡ bất cứ điều gì.

Một điều khác cần lưu ý ở đây là màu đỏ trong ảnh chụp màn hình ở trên, có thể trông hơi khó chịu và có vẻ như bạn đã mặc một lỗi gì đó. Đừng lo lắng, bạn không làm hỏng bất cứ thứ gì, quy trình này là để giúp bạn và người bảo trì của dự án. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn mặc mỗi lỗi, người bảo trì sẽ liên hệ và tư vấn về những việc cần làm tiếp theo.

Pull request này hiện đã được công khai cho mọi người xem added Kanister presentation/resource #1237

Tài liệu tham khảo

Phần này kết thúc quá trình tìm hiểu về Git và GitHub trong Lộ trình học DevOps trong 12 ngày của chúng ta, tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào containers, bắt đầu bằng một bức tranh toàn cảnh, xem xét cách thức và lý do tại sao các chúng ta sử dụng containers cũng như tìm hiểu thêm về ảo hoá.

Hẹn gặp lại vào Ngày 6: Kiến thức cơ bản về Containers

Các bài viết là bản tiếng Việt của tài liệu 90DaysOfDevOps của Micheal Cade và có qua sửa đổi, bổ sung. Tất cả đều có license [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License][cc-by-nc-sa]

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: vntechies.dev)

Previous page 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button