IaC

[Ansible] Thuộc tính selectattr trong playbook

Ansible cung cấp nhiều cách thức tuyệt vời để lọc dữ liệu, giúp người dùng viết ra những task hiệu quả và dễ dàng hơn. Ở bài viết trước mình đã đề cập đến tính năng block và rescue của Ansible, ngoài ra mình còn sử dụng selectattr rất nhiều để lọc dữ liệu dạng danh sách dựa trên 1 vài thuộc tính nhất định.

Trong bài này, hãy cùng mình đi qua 1 vài ví dụ để hiểu cách sử dụng selectattr nhé.

Xem thêm: [Ansible] Ansible Role

Ví dụ 1 – Sử dụng bộ lọc selectattr trong Ansible

Playbook:

- name: Simple selectattr filter example
 hosts: localhost
 gather_facts: no
 vars:
  fruits:
  - name: apple
   color: red
  - name: banana
   color: yellow
  - name: cherry
   color: red

 tasks:
 - name: Display red fruits
  debug:
   msg: "{{ item.name }} is red."
  loop: "{{ fruits | selectattr('color', 'equalto', 'red') | list }}"

Kết quả:

PLAY [Simple selectattr Filter Example] *******************************

TASK [Display red fruits] *****************************************
ok: [127.0.0.1] => (item={'name': 'apple', 'color': 'red'}) => {
  "msg": "apple is red."
}
ok: [127.0.0.1] => (item={'name': 'cherry', 'color': 'red'}) => {
  "msg": "cherry is red."
}

PLAY RECAP ********************************************************
127.0.0.1         : ok=1  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Giải thích:

 • loop: "{{ fruits | selectattr('color', 'equalto', 'red') | list }}" – dòng này định nghĩa 1 vòng lặp mà duyệt qua các phần tử là “fruits” có màu “đỏ”
 • selectattr('color', 'equalto', 'red') – lọc danh sách đầu vào với tiêu chí là “color” và giá trị bằng “red”
 • | – “pipe symbol”, thường được sử dụng trong Linux để nối tiếp lệnh
 • list – chuyển đổi đầu ra của bộ lọc trước đó của selectattr từ iterable object thành list object

Xem thêm: Tự xây dựng hệ thống CI/CD cùng Ansible, Docker và Drone

Ví dụ 2 – Tạo 1 List mới trong Ansible playbook

Playbook:

- name: Simple selectattr Filter Example
 hosts: localhost
 gather_facts: no
 vars:
  fruits:
   - name: apple
    color: red
   - name: banana
    color: yellow
   - name: cherry
    color: red

 tasks:
  - name: Create a list of red fruits
   set_fact:
    red_fruits: "{{ fruits | selectattr('color', 'equalto', 'red') | list }}"

  - name: Display red fruits
   debug:
    var: red_fruits

Kết quả:

PLAY [Simple selectattr Filter Example] **********************************

TASK [Create a list of red fruits] *******************************************
ok: [127.0.0.1]

TASK [Display red fruits] **********************************************
ok: [127.0.0.1] => {
  "red_fruits": [
    {
      "color": "red",
      "name": "apple"
    },
    {
      "color": "red",
      "name": "cherry"
    }
  ]
}

PLAY RECAP **************************************
127.0.0.1         : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Trong ví dụ trên, ta sử dụng bộ lọc selectattr để tạo 1 danh sách gọi là red_fruits chứa thông tin về các trái cây có màu đỏ.

Xem thêm: Build Container Image Sử dụng Ansible-Bender

Ví dụ 3 – Tạo 1 list mới nhưng với thuộc tính tùy chọn

Playbook:

- name: Simple selectattr and map Filter Example
 hosts: localhost
 gather_facts: no
 vars:
  fruits:
   - name: apple
    color: red
   - name: banana
    color: yellow
   - name: cherry
    color: red

 tasks:
  - name: Create a list of red fruit names
   set_fact:
    red_fruit_names: "{{ fruits | selectattr('color', 'equalto', 'red') | map(attribute='name') | list }}"

  - name: Display red fruit names
   debug:
    var: red_fruit_names

Trong ví dụ này, ta sử dụng thêm bộ lọc map để lấy thông tin về “name” bằng cú pháp map(attribute='name').

Kết quả:

PLAY [Simple selectattr and map Filter Example] **********************************

TASK [Create a list of red fruit names] *************************************
ok: [127.0.0.1]

TASK [Display red fruit names] ******************************************
ok: [127.0.0.1] => {
  "red_fruit_names": [
    "apple",
    "cherry"
  ]
}

PLAY RECAP *********************************
127.0.0.1         : ok=2  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Tổng kết

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể phần nào hiểu được cách thức sử dụng 1 công cụ rất thông dụng trong ansible playbook là selectattr.

Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong công việc!

Một số bài viết liên quan có thể bạn sẽ thích:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: wiki.nhanhoa.com)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button