IaC

Cách dùng Vagrant tạo máy ảo (Pro đều biết)

Cách dùng Vagrant khá đơn giản nhưng rất mạnh mẽ có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí phát triển dự án và bạn có thể ứng dụng ngay được sau khi xem xong bài viết này. Chúng ta cùng tìm hiểu. Trong bài Cách tạo Linux/Ubuntu của mình ở đây, có thể thấy những thao tác khá là đơn giản. Tuy nhiên sử dụng cách này sẽ chưa gặp quá nhiều vấn đề nếu như chúng ta cần tạo 1 server nhưng khi cần tạo đến hàng chục vài chục cái server thì không thể làm thủ công như thế được.

Chắc hẳn bạn đã biết mục đích của một DevOps Engineer là giúp giảm chi phí phát triển và vận hành cũng như đưa sản phẩm tới khách hàng được ổn định và nhanh nhất. Vậy nên DevOps Engineer có kinh nghiệm kiến thức càng cao càng đưa ra những giải pháp tốt để tối ưu chi phí, nhân lực, tài nguyên,… khi phát triển phần mềm.

Vagrant là gì? Lợi ích gì khi biết cách dùng Vagrant?

Vagrant là một công cụ phần mềm mã nguồn mở, xây dựng và phát triển tương tác với các nền tảng ảo hóa như VirtualBox, KVM, Hyper-V, Docker, VMware, AWS và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Ruby nhưng có hỗ trợ phát triển bằng một số loại ngôn ngữ khác.

Vagrant giúp cho việc triển khai các server trên các nền tảng ảo hóa được đơn giản, tối ưu, tập chung và nhanh chóng hơn. Tại sao vậy? Khi bạn sử dụng triển khai thủ công các server sẽ rất tốn thời gian và chỉ triển khai được từng server vậy sao nếu như dự án lớn bạn cần phải tạo đến hàng chục server, hơn thế việc triển khai thủ công có thể bạn sẽ quên mất và lại phải xem lại cách làm hoặc sai bước nào đó là lo lắng, cũng như việc sử dụng code để tạo hạ tầng (Infrastructure as Code) sẽ giúp chúng ta có những file config tập chung sau này muốn tạo hạ tầng tương tự chỉ việc cầm file config qua và chạy sẽ tiết kiệm, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bạn có thể xem thêm tại: Introduction | Vagrant

Cài đặt Vagrant

Ubuntu/Linux (sử dụng để làm sample trong bài viết)

$ sudo apt update && sudo apt upgrade
$ sudo apt-get -y install vagrant
$ vagrant --version

Windows/MacOs

Xem tại: Vagrant download

Cài đặt VirtualBox (nếu chưa cài đặt)

$ sudo apt update && sudo apt upgrade
$ sudo apt install virtualbox
$ vboxmanage --version

Sau khi cài đặt xong sẽ được kết quả

Sử dụng Vagrant tạo máy ảo VirualBox

Dùng Vagrant tạo máy ảo cơ bản

Quy trình tạo máy ảo

Tạo thư mục lưu trữ những config

$ mkdir /home/vagrant-config && chmod -R 777 /home/vagrant-config/ cd /home/vagrant-config

Tạo Vagrantfile (file cấu hình tạo máy ảo)

$ vi Vagrantfile
Vagrant.configure(2) do |config|         # khai báo máy ảo
 
 config.vm.box = 'ubuntu/trusty64'       # Sử dụng Box ubuntu/trusty64 tạo máy ảo được lấy từ vagrant cloud
 config.vm.provider "virtualbox" do |vb|    # Máy ảo dùng virtualbox và cấu hình tài nguyên
   vb.name = "server-1"            # tên máy ảo được tạo ra
   vb.cpus = 2                 # cấp 2 core CPU
   vb.memory = "4096"             # cấp 4GB bộ nhớ
 end                      # kết thúc cấu hình tài nguyên 

end                       # kết thúc cấu hình tạo máy ảo
$ vagrant up

tạo máy ảo.

$ vagrant ssh

truy cập vào máy ảo bằng ssh.

password mặc định là vagrant

Bạn có thể truy cập Vagrant Cloud để xem những box như Ubuntu, CentOS,… và các nền tảng ảo hóa hỗ trợ cần thiết sử dụng

Các lệnh Vagrant cơ bản

$ vagrant init

tạo Vagrantfile mới

$ vagrant up

thực hiện tạo máy ảo.

$ vagrant ssh

truy cập vào máy ảo.

$ vagrant halt

dừng máy ảo (shutdown).

$ vagrant reload

chạy lại máy ảo có cập nhật lại cấu hình từ Vagrantfile (khi thay đổi cấu hình máy).

$ vagrant destroy

xóa máy ảo.

Lỗi thường gặp và cách fix:

Dùng Vagrant tạo nhiều máy ảo

Tạo thư mục lưu trữ những config

$ mkdir /home/Vagrant-config && chmod -R 777 /home/Vagrant-config && cd /home/Vagrant-config

Tạo Vagrantfile (file cấu hình tạo máy ảo)

$ vi Vagrantfile
Solution 1: Tạo nhiều máy ảo cơ bản
Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.define "web1" do |web1|
  web1.vm.provider "virtualbox" do |vb_web1|
   vb_web1.memory = 8192
   vb_web1.cpus = 2
  end

  web1.vm.box = "ubuntu/trusty64"
  web1.vm.hostname = "webserver-1-projectname"
  web1.vm.network "private_network", ip: "10.32.4.130"

 end

 config.vm.define "web2" do |web2|
  web2.vm.provider "virtualbox" do |vb_web2|
   vb_web2.memory = 8192
   vb_web2.cpus = 2
  end

  web2.vm.box = "ubuntu/trusty64"
  web2.vm.hostname = "webserver-2-projectname"
  web2.vm.network "private_network", ip: "10.32.4.131"

 end

 config.vm.define "postgresql" do |postgresql|
  postgresql.vm.provider "virtualbox" do |vb_postgresql|
   vb_postgresql.memory = 8192
   vb_postgresql.cpus = 2
  end

  postgresql.vm.box = "ubuntu/trusty64"
  postgresql.vm.hostname = "database-projectname"
  postgresql.vm.network "private_network", ip: "10.32.4.132"

 end

end
$ vagrant up
Solution 2: tạo nhiều máy ảo bằng vòng lặp
Vagrant.configure("2") do |config|
 vm_name=['webserver-1-projectname','webserver-2-projectname','database-projectname']
 vm_name.each do |i|
   config.vm.define "#{i}" do |node|
   node.vm.box = "ubuntu/trusty64"
  end
 end
end
$ vagrant up
Tạo máy ảo kèm những ứng dụng cần thiết
Vagrant.configure("2") do |web|
 web.vm.box = "ubuntu/trusty64"
 web.vm.network "private_network", ip: "10.32.4.130"
 web.vm.hostname = "webserver.xtl"
 web.vm.synced_folder '.', '/var/www/public/'
 web.vm.provider "virtualbox" do |vb_web|
   vb_web.name = "webserver.xtl"
   vb_web.cpus = 2
   vb_web.memory = "8192"
 end
 #web.vm.provision "shell", path: "install-docker.sh" #install docker từ file .sh (nếu cần thiết)
 web.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL
  # cài đặt Nginx
  apt update
  apt -y install nginx
  systemctl start nginx
  ufw allow 'Nginx Full'

  # Đặt mật khẩu tài khoản root là 'elroydev' và cho phép đăng nhập ssh
  echo "elroydev" | passwd --stdin root
  sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
  systemctl reload sshd

  # Tạo file cấu hình nginx để chạy web
  echo '
   server {
	listen 80 default_server;
	listen [::]:80 default_server;
	root /var/www/html;

	index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

	server_name _;

	location / {
		# First attempt to serve request as file, then
		# as directory, then fall back to displaying a 404.
		try_files $uri $uri/ =404;
	}
  }' > /etc/nginx/conf.d/webserver.conf
  systemctl reload nginx
 SHELL
       
end

Tại thư mục hiện tại (tức thư mục ‘.’) tạo và viết vào file index.html

$ vi index.html
Welcome webserver
$ vagrant reload

áp dụng lại cấu hình

Vậy là qua bài viết này mình đã hướng dẫn cách dùng Vagrant để tạo máy ảo. Bạn có thể thấy rất tiện lợi và nhanh chóng như vậy thì việc bạn tạo cho các dự án lớn hàng chục máy ảo đã không thành vấn đề nữa rồi. Mình sẽ làm nhiều hướng dẫn hơn về các kỹ năng các tool khác để giúp bạn tối ưu được những tác vụ cũng như tiết kiệm những chi phí khi phát triển phần mềm. Thanks.

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: elroydev.tech)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button