IaC

Cách sử dụng Ansible để cài đặt và thiết lập Docker trên Ubuntu 18.04

Tự động hóa server hiện nay đóng một role thiết yếu trong quản trị hệ thống, do tính chất dùng một lần của các môi trường ứng dụng hiện đại. Các công cụ quản lý cấu hình như Ansible thường được sử dụng để hợp lý hóa quá trình tự động hóa cài đặt server bằng cách cài đặt các quy trình tiêu chuẩn cho các server mới đồng thời giảm lỗi do con người liên quan đến cài đặt thủ công.

Ansible cung cấp một kiến trúc đơn giản không yêu cầu cài đặt phần mềm đặc biệt trên các node . Nó cũng cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ và các module tích hợp giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc viết các tập lệnh tự động hóa.

Docker là một ứng dụng giúp đơn giản hóa quá trình quản lý vùng chứa , các quá trình tách biệt tài nguyên hoạt động theo cách tương tự như máy ảo, nhưng di động hơn, thân thiện với tài nguyên hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào hệ điều hành server .

Yêu cầu

Để thực hiện cài đặt tự động được cung cấp bởi playbook mà ta đang thảo luận trong hướng dẫn này, bạn cần:

 • Một nút điều khiển Ansible: máy Ubuntu 18.04 được cài đặt và cấu hình Ansible để kết nối với các server Ansible của bạn bằng các SSH key . Đảm bảo rằng nút điều khiển có regular user có quyền sudo và đã bật firewall.
 • Một hoặc nhiều Server Ansible: một hoặc nhiều server Ubuntu 18.04 từ xa đã được cài đặt trước đó.

Trước khi tiếp tục, trước tiên bạn cần đảm bảo nút điều khiển Ansible của bạn có thể kết nối và thực thi các lệnh trên (các) server Ansible của bạn.

Xem thêm: Tự động hóa các tác vụ Kubernetes với Ansible module

Playbook này làm được gì?

Playbook Ansible này cung cấp một giải pháp thay thế cho việc chạy thủ công theo quy trình.

Chạy playbook này sẽ thực hiện các việc sau trên server Ansible của bạn:

 • Cài đặt aptitude , được Ansible ưa thích như một giải pháp thay thế cho trình quản lý gói apt.
 • Cài đặt các gói hệ thống cần thiết.
 • Cài đặt khóa Docker GPG APT.
 • Thêm repository Docker chính thức vào các nguồn apt.
 • Cài đặt Docker.
 • Cài đặt module Docker Python qua pip.
 • Kéo hình ảnh mặc định được chỉ định bởi default_container_image từ Docker Hub.
 • Tạo số lượng containers được xác định bởi biến create_containers, mỗi containers sử dụng hình ảnh được xác định bởi default_container_image và thực thi lệnh được xác định trong default_container_command trong mỗi containers mới.

Sau khi playbook chạy xong, bạn sẽ có một số containers được tạo dựa trên các tùy chọn bạn đã xác định trong các biến cấu hình của bạn.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Kubernetes trên CentOS 7 tự động hoá với Ansible

Cách sử dụng Playbook này

Điều đầu tiên ta cần làm là tải về Docker playbook và các phụ thuộc của nó từ repository do-community / ansible-playbooks . Ta cần sao chép repository này vào một folder local bên trong Ansible Control Node.

Trong trường hợp bạn đã sao chép repository này trước đó trong khi làm theo một hướng dẫn khác, hãy truy cập bản sao ansible-playbooks hiện có của bạn và chạy git pull đảm bảo bạn có nội dung cập nhật:

cd ~/ansible-playbooks 
git pull 

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng repository do-community/ansible-playbooks , bạn nên bắt đầu bằng cách sao chép repository vào folder chính của bạn với:

cd ~ 
git clone https://github.com/do-community/ansible-playbooks.git 
cd ansible-playbooks 

Các file ta quan tâm nằm bên trong folder docker_ubuntu1804 , có cấu trúc như sau:

docker_ubuntu1804 ├── vars │  └── default.yml ├── playbook.yml └── readme.md 

Đây là nội dung của từng file này:

 • vars/default.yml : Tệp biến để tùy chỉnh cài đặt sách vở.
 • playbook.yml : Tệp playbook, chứa các việc sẽ được thực thi trên (các) server từ xa.
 • readme.md : Tệp văn bản chứa thông tin về sách chơi này.

Ta sẽ chỉnh sửa file biến của playbook để tùy chỉnh cài đặt Docker của ta . Truy cập folder docker_ubuntu1804 và mở file vars/default.yml bằng editor dòng lệnh mà bạn chọn:

cd docker_ubuntu1804 
nano vars/default.yml 

Tệp này chứa một số biến cần bạn chú ý:

vars / default.yml

--- create_containers: 4 default_container_name: docker default_container_image: ubuntu default_container_command: sleep 1d 

Danh sách sau đây chứa giải thích ngắn gọn về từng biến này và cách bạn có thể cần thay đổi chúng:

 • create_containers : Số lượng containers cần tạo.
 • default_container_name : Tên containers mặc định.
 • default_container_image: Docker image mặc định được sử dụng khi tạo containers.
 • default_container_command : Lệnh mặc định để chạy trên các containers mới.

Khi bạn đã cập nhật xong các biến bên trong vars/default.yml , hãy lưu file này. Nếu bạn đã sử dụng nano , hãy làm như vậy bằng cách nhấn CTRL + X , Y , sau đó ENTER .

Đến đây bạn đã sẵn sàng để chạy playbook này trên một hoặc nhiều server . Theo mặc định, hầu hết các sách chơi đều được cấu hình để chạy trên mọi server trong repository của bạn. Ta có thể sử dụng cờ -l đảm bảo rằng chỉ một tập hợp con các server hoặc một server duy nhất bị ảnh hưởng bởi playbook. Ta cũng có thể sử dụng cờ -u để chỉ định user nào trên server từ xa mà ta đang sử dụng để kết nối và thực hiện các lệnh playbook trên server từ xa.

Để thực thi playbook chỉ trên server1 , kết nối với quyền sammy , bạn có thể sử dụng lệnh sau:

ansible-playbook playbook.yml -l server1 -u sammy 

Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
... TASK [Add Docker GPG apt Key] ******************************************************************************************************************** changed: [server1] TASK [Add Docker Repository] ********************************************************************************************************************* changed: [server1] TASK [Update apt and install docker-ce] ********************************************************************************************************** changed: [server1] TASK [Install Docker Module for Python] ********************************************************************************************************** changed: [server1] TASK [Pull default Docker image] ***************************************************************************************************************** changed: [server1] TASK [Create default containers] ***************************************************************************************************************** changed: [server1] => (item=1) changed: [server1] => (item=2) changed: [server1] => (item=3) changed: [server1] => (item=4) PLAY RECAP *************************************************************************************************************************************** server1         : ok=9  changed=8  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0   

Khi playbook chạy xong, hãy đăng nhập qua SSH vào server do Ansible cung cấp và chạy docker docker ps -a để kiểm tra xem các containers đã được tạo thành công hay chưa:

sudo docker ps -a 

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

Output
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES a3fe9bfb89cf    ubuntu       "sleep 1d"     5 minutes ago    Created                 docker4 8799c16cde1e    ubuntu       "sleep 1d"     5 minutes ago    Created                 docker3 ad0c2123b183    ubuntu       "sleep 1d"     5 minutes ago    Created                 docker2 b9350916ffd8    ubuntu       "sleep 1d"     5 minutes ago    Created                 docker1

Điều này nghĩa là các containers được xác định trong playbook đã được tạo thành công. Vì đây là tác vụ cuối cùng trong playbook nên nó cũng xác nhận playbook đã được thực thi đầy đủ trên server này.

Nội dung Playbook

Bạn có thể tìm thấy cài đặt server Docker được nêu trong hướng dẫn này trong folder docker_ubuntu1804 bên trong repository lưu trữ Playbooks Cộng đồng DigitalOcean . Để sao chép hoặc download trực tiếp nội dung tập lệnh, hãy nhấp vào nút Raw ở đầu mỗi tập lệnh.

Xem thêm: Tự động hóa PostgreSQL với Ansible

Toàn bộ nội dung của playbook cũng như các file liên quan cũng được đưa vào đây để bạn tiện theo dõi.

vars / default.yml

Tệp biến default.yml chứa các giá trị sẽ được sử dụng khi cài đặt Docker trên server của bạn.

vars / default.yml

--- create_containers: 4 default_container_name: docker default_container_image: ubuntu default_container_command: sleep 1d 

playbook.yml

Tệp playbook.yml là nơi xác định tất cả các việc từ cài đặt này. Nó bắt đầu bằng cách xác định group server nên là mục tiêu của cài đặt này ( all ), sau đó nó sử dụng hàm become: true để xác định rằng các việc phải được thực thi với sự leo thang quyền ( sudo ) theo mặc định. Sau đó, nó bao gồm file biến vars/default.yml để tải các tùy chọn cấu hình.

playbook.yml

--- - hosts: all  become: true  vars_files:   - vars/default.yml  tasks:   - name: Install aptitude using apt    apt: name=aptitude state=latest update_cache=yes force_apt_get=yes   - name: Install required system packages    apt: name={{ item }} state=latest update_cache=yes    loop: [ 'apt-transport-https', 'ca-certificates', 'curl', 'software-properties-common', 'python3-pip', 'virtualenv', 'python3-setuptools']   - name: Add Docker GPG apt Key    apt_key:     url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg     state: present   - name: Add Docker Repository    apt_repository:     repo: deb https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable     state: present   - name: Update apt and install docker-ce    apt: update_cache=yes name=docker-ce state=latest   - name: Install Docker Module for Python    pip:     name: docker   - name: Pull default Docker image    docker_image:     name: "{{ default_container_image }}"     source: pull   # Creates the number of containers defined by the variable create_containers, using values from vars file   - name: Create default containers    docker_container:     name: "{{ default_container_name }}{{ item }}"     image: "{{ default_container_image }}"     command: "{{ default_container_command }}"     state: present    with_sequence: count={{ create_containers }} 

Vui lòng sửa đổi sổ chơi này để phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của bạn trong quy trình làm việc của bạn .

Ví dụ: bạn có thể sử dụng module docker_image để đẩy hình ảnh đến Docker Hub hoặc module docker_container để cài đặt mạng containers .

Kết luận

Tự động hóa cài đặt cơ sở hạ tầng của bạn không chỉ có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn giúp đảm bảo các server của bạn sẽ tuân theo một cấu hình tiêu chuẩn có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Với bản chất phân tán của các ứng dụng hiện đại và nhu cầu nhất quán giữa các môi trường dàn dựng khác nhau, tự động hóa như thế này đã trở thành một thành phần trung tâm trong quá trình phát triển của nhiều group .

Trong hướng dẫn này, ta đã trình bày cách sử dụng Ansible để tự động hóa quá trình cài đặt và cài đặt Docker trên Ubuntu phiên bản 18.04. Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn ở một phiên bản mới hơn Sử dụng Ansible để cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Một số bài viết liên quan có thể bạn sẽ thích:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: galaxyz.net)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button