Git

Setup Gitlab nội bộ (tự động backup dữ liệu)

Setup gitlab nội bộ chi tiết xem ngay:

Các file cài đặt khi setup gitlab:

Vagrantfile

Vagrant.configure(2) do |config|
 
 config.vm.box = 'bento/ubuntu-20.04'
 config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
   vb.name = "gitlab-server"
   vb.cpus = 2
   vb.memory = "8192"
 end
 config.vm.network "private_network", ip: "10.32.4.100"
end

gitlab-setup.sh

#!/bin/bash

apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get install -y curl openssh-server ca-certificates tzdata perl
curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh | sudo bash
apt-get install -y gitlab-ce

docker-setup.sh

#!/bin/bash

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \
 "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

docker-compose.yml (registry)

version: '3'
services:
 registry:
  image: registry:2
  restart: always
  container_name: registry-server
  ports:
   - "5000:5000"
  volumes:
   - ./data:/var/lib/registry
   - ./certs:/certs
  environment:
   REGISTRY_HTTP_TLS_CERTIFICATE: /certs/gitlab.crt
   REGISTRY_HTTP_TLS_KEY: /certs/gitlab.key

Chi tiết về cách sử dụng vagrant tại đây: Cách dùng vagrant tạo máy ảo

Tài liệu Chính thức tại: GitLab Documentation

Vậy là bạn đã biết được cách setup Gitlab nội bộ. Nếu bạn muốn tìm hiểu về DevOps thì có thể theo dõi website của mình, mình luôn hướng tới sự chi tiết, đơn giản, Mình sẽ làm nhiều hướng dẫn hơn về các kỹ năng các tool khác để giúp bạn tối ưu được những tác vụ cũng như tiết kiệm những chi phí khi phát triển phần mềm. Thanks.

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: elroydev.tech)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button