Linux

Một vài điều thú vị với Bash Script

Sau một hồi nghịch ngợm tìm hiểu về bash script hôm nay mình có tổng hợp lại một số hàm có thể hay gặp khi sử dụng bash script. MÌnh xin phép được bỏ qua một số những định nghĩa cơ bản và tập trung nhiều hơn vào việc thực hành

Xem thêm: Shell là gì ? Sự khác nhau giữa SH và Bash

Khai báo biến trongBash Script

Khai báo biến local

Chắc hẳn chúng ta đều đã quen thuộc với cách khai báo một biến trong bash như sau

var="test"
demo_variable(){
 var2="test variable"
 echo $var
 echo $var2
}

demo_variable
echo $var
echo $var2

Kết quả:

test
test variable
test
test variable

Biến này sẽ được sử dụng xuyên suốt trong script. Dù ở trong function vẫn có thể sử dụng được hoặc khai báo trong function và ở ngoài vẫn có thể dụng được.

Tuy nhiên trong 1 số trường hợp nếu muốn giới hạn lại phạm vi sử dụng của biến chỉ trong functions thôi chúng ta có thể sử dụng biến local như sau:

try_local_variable(){
 local var="Test local variable"
 echo $var
}

try_local_variable
if [ -n "$var" ]
then
 echo $var
else
 echo "Parameter not supplied"
fi

Kết quả:

Test local variable
Parameter not supplied

Lấy giá trị của biến từ string

var="test"

var2="var"
echo "${!var2}"

Kết quả

test

Ngoài ra có thể thực hiện gán giá trị vào một biến khác như sau

var="test"

var2="var"
var3="${!var2}"
echo $var3

Kết quả

test

Xem thêm: Cùng học viết Bash Script cơ bản giúp chống tấn công DOS vào website

Một số hàm hay sử dụng với String

Thay thế string

var="test"

# replace first 't' only
bar=${var/t/h}
echo $bar

# replace all 't'
bar=${var//t/h}
echo $bar

Kết quả

hest
hesh

Cut string

var="this is a test"
echo "$var" | cut -d' ' -f 4
echo "$var" | cut --delimiter=' ' --fields=4

Test

test

Sử dụng array trong bash script

Duyệt qua tất cả các phần tử của mảng

array1=(1 2 3)
for element in "${array1[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

1
2
3

Merge 2 mảng

array1=(1 2 3)
array2=(4 5 6)
new_array=("${array1[@]}" "${array2[@]}")
for element in "${new_array[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

1
2
3
4
5
6

Thêm phần tử vào mảng

Thêm phần tử vào đầu của mảng

array=(2 3 4)
array=(1 "${array[@]}")
for element in "${array[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

1
2
3
4

Thêm phần tử vào cuối của mảng

new_array=(0)
new_array=( "${new_array[@]}" 1 ) # Cách 1
array=(2 3 4)
for element in "${array[@]}"
do
 new_array+=($element)       # Cách 2
done

for element in "${new_array[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

0
1
2
3
4

Thêm phần tử vào vị trí xác định của mảng

Để làm việc này cần phải làm theo 3 bước như sau

 1. Lấy tất cả các element trước vị trí index “x”
 2. Thêm một element vào mảngAdd an element to the array
 3. Lấy tất cả các element từ vị trí index “x” trở về sau,

Ví dụ như format bên dưới: Thêm element 4 vào vị trị index = 2 của mảng

array=(0 1 3 5)
array=( "${array[@]:0:2}" 4 "${array[@]:2}" )
for element in "${array[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

0
1
4
3
5

Xóa phần tử ra khỏi mảng

Chúng ta sẽ cần thực hiện 2 bước sau

 1. Lấy tất cả các element trước vị trí index “x”
 2. Lấy tất cả các element từ vị trí index “x” + “n” trở về sau

Ví dụ như format bên dưới: Xóa element khỏi vị trí index = 2 của mảng

array=(0 1 3 5)
array=( "${array[@]:0:2}" "${array[@]:3}" )
for element in "${array[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

0
1
5

Ngoài ra có thể sử dụng cách khác khi sử dụng hàm unset như sau

array=(0 1 3 5)
unset -v 'array[1]'
for element in "${array[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

0
3
5

Một cách khác khi bạn biết chính xác được giá trị của element trong mảng bạn có thể sử dụng cách thay thế tương tự như việc thay thế string theo format.

array=( "${array[@]/PATTERN/}" )

Ở đây chỉ cần sử dụng 1 dấu / là đủ thay thế tất cả các giá trị map

array=(0 1 3 5 1 2)
array=( "${array[@]/1/}" )
for element in "${array[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

1

3
5

2

Xem thêm: Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình AWK: Cách sử dụng AWK trong Bash script

Làm việc với file

Giả sử chúng ta có một file tên text.txt với nội dung như sau:

Line number 1
Line number 2

Đọc tất cả các dòng trong một file

while IFS="" read -r line || [ -n "$line" ]
do
  echo $line
done < text.txt

Kết quả

Line number 1
Line number 2

Chỉnh sửa file

Thêm vào đầu file

filename="text.txt
(echo "New line added" | cat - $filename) > "$filename".tmp && mv "$filename".tmp "$filename"
cat $filename

Kết quả

New line added
Line number 1
Line number 2

Với cách này chúng ta sẽ thực hiện bằng cách tạo ra file với đuôi .tmp sau đó thực hiện lệnh mv để tổi file tmp thành tên file ban đầu

Thêm vào một line bất kỳ của file

Chúng ta có thể sử dụng bằng lệnh sed với format <line>i<PATTERN>.

Ví dụ dưới đây chúng ta sẽ thêm vào dòng số 1 của file với nội dung là “Line number 0”. Lưu ý ở đây rằng <line> phải nhỏ hơn hoặc bằng số dòng trong file

filename="text.txt
sed -i "1iLine number 0" $filename
cat $filename

Kết quả

Line number 0
Line number 1
Line number 2

Thêm vào cuối file

filename="text.txt
echo "Line number 3" >> $filename
cat $filename

Kết quả

Line number 1
Line number 2
Line number 3

Lưu ý ở đây nếu chúng ta chỉ sử dụng 1 dấu > thì điều có nghĩa là sẽ tạo ra file mới ví dụ như sau

filename="text.txt
echo "Line number 3" > $filename
cat $filename

Kết quả

Line number 3

Thay thế một text gặp trong file

Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng với lệnh sed với format như sau

sed -i "s/PATTERN/REPLACE_PATTERN/" filename

Ví dụ chúng ta sẽ thực hiện thay thế từ “Line” thành “This is line”

filename="text.txt
sed -i "s/Line/This is line/" $filename
cat $filename

Kết quả

This is line number 1
This is line number 2

Đọc file yaml từ bash script

Sau một hồi tìm hiểu thì may mắn tìm được một link github viết về hàm khá đẩy đủ để đọc được file yaml với nội dung như sau:

#!/usr/bin/env bash
# shellcheck disable=SC1003

# Based on https://gist.github.com/pkuczynski/8665367

parse_yaml() {
  local yaml_file=$1
  local prefix=$2
  local s
  local w
  local fs

  s='[[:space:]]*'
  w='[a-zA-Z0-9_.-]*'
  fs="$(echo @|tr @ '\034')"

  (
    sed -e '/- [^\“]'"[^\']"'.*: /s|\([ ]*\)- \([[:space:]]*\)|\1-\'$'\n'' \1\2|g' |

    sed -ne '/^--/s|--||g; s|\"|\\\"|g; s/[[:space:]]*$//g;' \
      -e "/#.*[\"\']/!s| #.*||g; /^#/s|#.*||g;" \
      -e "s|^\($s\)\($w\)$s:$s\"\(.*\)\"$s\$|\1$fs\2$fs\3|p" \
      -e "s|^\($s\)\($w\)${s}[:-]$s\(.*\)$s\$|\1$fs\2$fs\3|p" |

    awk -F"$fs" '{
      indent = length($1)/2;
      if (length($2) == 0) { conj[indent]="+";} else {conj[indent]="";}
      vname[indent] = $2;
      for (i in vname) {if (i > indent) {delete vname[i]}}
        if (length($3) > 0) {
          vn=""; for (i=0; i<indent; i++) {vn=(vn)(vname[i])("_")}
          printf("%s%s%s%s=(\"%s\")\n", "'"$prefix"'",vn, $2, conj[indent-1],$3);
        }
      }' |

    sed -e 's/_=/+=/g' |

    awk 'BEGIN {
        FS="=";
        OFS="="
      }
      /(-|\.).*=/ {
        gsub("-|\\.", "_", $1)
      }
      { print }'
  ) < "$yaml_file"
}

create_variables() {
  local yaml_file="$1"
  local prefix="$2"
  eval "$(parse_yaml "$yaml_file" "$prefix")"
}

Hàm parse_yaml cần 2 giá trị input là tên file và giá trị prefix. Hàm create_variables là để khai báo các biến sau khi đã parse các key trong file ra. Như ở ví dụ dưới đây chúng ta có file database.yml và prefix là config_

default: 
 adapter: mysql2
 reconnect: true
 encoding: utf8mb4
 pool: 5
 host: local
 username: root
 password: 123456
 port: 
  - 3306
  - 33306

Chúng ta sẽ thực hiện lệnh sau

create_variables database.yml "config_"
echo $config_default_adapter   # Được tạo thành từ giá trị prefix, key :default và key key :adapter

for element in "${config_default_port[@]}"
do
 echo $element
done

Kết quả

mysql2
3306
33306

Các bạn có thể sử dụng file mẫu để thử các case các.

Trên đây là một số hàm mình mới tìm hiểu được. Mình mong bài viết này sẽ giúp ích được cho công việc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách tạo và Sử dụng Bash Script trong Ubuntu nhé!

Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button