Linux

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình AWK: Cách sử dụng AWK trong Bash script

Ở bài viết trước chúng ta đã đề cập về việc Chống tấn công DOS vào website bằng Bash Scritpt. Ở bài viết hôm nay chúng ta sẽ về ngôn ngữ lập trình AWK cũng như cách sử dụng AWK trong Bash Script nhé.

Xem thêm: Shell là gì ? Sự khác nhau giữa SH và Bash

1. Tổng quan

 • Trước hết, bạn cần biết AWK là một ngôn ngữ lập trình. Nó có thể xử lý các tác vụ liên quan đến text phức tạp chỉ với một vài dòng code @@.
 • AWK là một ngôn ngữ lập trình thông dịch. Nó được thiết kế đặc biệt và mạnh mẽ cho việc xử lý text. Tên của nó được lấy từ chữ cái đầu của 3 tác giả Alfred Aho, Peter Weinberger, and Brian Kernighan.
 • Nó được ứng dụng để xử lý text với các file .txt, .csv với kích thước lên tới GB, các thao tác như đọc file, ghi chép theo dòng, cột,.. một cách nhanh chóng
 • AWK có thể sử dụng một shell scripting trong Ubuntu, có thể chạy dưới định dạng .sh
 • Phiên bản AWK được viết và bảo trì bởi Free Software Foundation (FSF); nó thường được biết đến với tên GNU AWK.

2. Các loại AWK

 • AWK: nguồn gốc AWK từ phòng thí nghiệm AT&T
 • NAWK: bản mới hơn của AWK từ phòng thí nghiệm AT&T
 • GAWK: Hay còn gọi là GNU AWK. Tất cả các bản phát hành GNU/Linux đều có GAWK. Nó tương thích với AWK và NAWK

$ which awk

Xem thêm: Một vài điều thú vị với Bash Script

3. WorkFlow

AWK mặc định đã được cài trong hầu hết các phiên bản GNU/Linux, bạn có thể kiểm tra nó bằng lệnh $ which awk. Nếu bạn dùng các bản GNU/Linux chưa được cài awk, bạn có thể tham khảo cách cài đặt, AWK, NAWK hoặc GAWK.

3.1. WorkFlow

WorkFlow của AWK khá đơn giản: Read, Execute, and Repeat

 • Read (đọc): AWK đọc từng dòng của file đầu vào và lưu trữ nó trong bộ nhớ.
 • Execute (thực thi): Tất cả các lệnh AWK được thực thi tuần tự với file input, mặc định AWK thực thi lệnh theo từng dòng, bạn có thể thay đổi nó thông qua việc sắp xếp các patterns.
 • Repeat (lặp lại): Quá trình lặp lại cho đến khi đọc đến dòng cuối cùng
BEGIN {
  # BEGIN block code
}

# body code

END {
  # END block code 
}

3.2. Cú pháp cơ bản

Có 2 cách để bạn sử dụng các lệnh AWK.

 • Cách 1: Bạn có thể sử dụng trực tiếp các tùy chọn trong lệnh awk

$ awk [options] file …

 • Cách 2: Bạn viết ra riêng 1 file và sử dụng

File test.sh

BEGIN {
  # BEGIN block code
}

FILENAME == ARGV[1] {
  print $0
}

END {
  # END block code 
}

Sau đó chạy thôi: $ awk test.sh students.csv

Xem thêm: Cách Tạo Và Sử Dụng Bash Script Cơ Bản Trong Ubuntu

4. Một số câu lệnh cơ bản

4.1. Xử lý file

Như đã nói ở trên, awk được thiết kế để xử lý đọc và ghi file text rất mạnh mẽ Xét file marks.txt có dạng như sau để xử lý:

1) Amit   Physics  80
2) Rahul  Maths   90
3) Shyam  Biology  87
4) Kedar  English  85
5) Hari   History  89
 • Sử dụng kí tự $ để lấy các thông tin theo cột của file đầu vào (nó sẽ coi như mỗi cột cách nhau bởi dấu cách, dấu tab hoặc kí tự hết dòng)

Ví dụ muốn in ra cột 3 và cột 4 của file ta sử dụng lệnh sau:

$ awk '{print $3 "\t" $4}' marks.txt

Và đây là kết quả

  Physics  80
  Maths   90
  Biology  87
  English  85
  History  89
 • Sử dụng $0 để hiển thị toàn bộ các cột của 1 dòng
 • Ghi vào file:

$ awk '{print "6)" "\t" "MinhNV" "\t" "Maths" "\t" "80"}' marks.txt

4.2. Biến

 • Các đối số đầu vào của lệnh awk được ghi nhận trong mảng ARGC Ví dụ như đọc file marks.txt trên:
BEGIN {
}

# lấy tham số đầu tiên
FILENAME == ARGV[1] {
  print $0 # hiển thị theo dòng 
}

END {
  
}

Sau đó chạy:

$ awk test.sh marks.txt

 • Một vài biến tùy chọn khác (các biến này có thể gán trong khối BEGIN)

Tùy chọn -F: tùy chọn theo dòng (hoặc gán giá trị này cho biến FS)

$ # second field where input field separator is :
$ echo 'foo:123:bar:789' | awk -F: '{print $2}'
123

$ # last field
$ echo 'foo:123:bar:789' | awk -F: '{print $NF}'
789

$ # first and last field
$ # note the use of , and space between output fields
$ echo 'foo:123:bar:789' | awk -F: '{print $1, $NF}'
foo 789

Biến NR: số dòng đã đọc được.

Biến FNR trong việc xử lý nhiều file cùng 1 lúc (số dòng đã đọc được theo file). …

Chi tiết tham khảo tại đây

 • Đặt tên biến Cú pháp khá đơn giản: variable_name = value
BEGIN {
}

FILENAME == ARGV[1] {
  name = "MinhNV"
  print name
}

END {
  
}

4.3. Mảng

Cú pháp: array_name[index] = value

$ awk 'BEGIN {
  fruits["mango"] = "yellow";
  fruits["orange"] = "orange"
  print fruits["orange"] "\n" fruits["mango"]
}'

4.4. Function

Cú pháp chung:

function function_name(argument1, argument2, ...) { 
  function body
}

Ví dụ như

# Returns minimum number
function find_min(num1, num2){
  if (num1 < num2)
  return num1
  return num2
}
# Returns maximum number
function find_max(num1, num2){
  if (num1 > num2)
  return num1
  return num2
}
# Main function
function main(num1, num2){
  # Find minimum number
  result = find_min(10, 20)
  print "Minimum =", result
 
  # Find maximum number
  result = find_max(10, 20)
  print "Maximum =", result
}
# Script execution starts here
BEGIN {
  main(10, 20)
}

Kết quả sẽ là:

Minimum = 10
Maximum = 20

5.Tổng kết

Trên đó mới chỉ là cơ bản qua về AWK, các đoạn script đọc file và xử lý text với tốc độ nhanh chóng. Chi tiết các bạn có thể tìm hiểu thêm

Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: support@networkboo.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button