Container

Docker Compose là gì? Các lệnh cơ bản trong Docker Compose

Phát triển một ứng dụng sẽ gồm rất nhiều container chạy trên các services khác nhau, việc khởi động và quản lý các container sẽ trở nên khó khăn. Vì vậy, Docker đã tạo ra một công cụ hữu ích giúp tăng tốc quá trình này – Docker Compose.

Bạn có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn về Docker nhé!

Xem thêm: Kafka là gì? Các thành phần trong Kafka

Docker Compose là gì?

Docker Compose là gì?

Docker Compose là một công cụ hỗ trợ xác định và chạy các ứng dụng multi-container . Docker Compose có thể xử lý đồng thời multi-container trong sản xuất, staging, phát triển, thử nghiệm và CI.

Docker Compose hoạt động bằng cách áp dụng các quy tắc được xác định trong tệp docker-compose.yaml.

Xem thêm: REST API là gì? Cách thiết kế RESTful API bạn chưa biết

Giả sử bạn đang phát triển một ứng dụng web có cấu trúc như sau:

 • Một container chứa ứng dụng web Node.js, chạy trên cổng 3000.
 • Một container chứa cơ sở dữ liệu MySQL, chạy trên cổng 3306.

Để triển khai ứng dụng này bằng Docker Compose, bạn cần tạo một tệp docker-compose.yml với các thông tin sau:

version: "3.9"
services:
 web:
  build: .
  ports:
   - "3000:3000"
  depends_on:
   - db
 db:
  image: mysql:latest
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
  ports:
   - "3306:3306"

Trong đó:

 • version: phiên bản của Docker Compose
 • services: danh sách các dịch vụ cần triển khai
 • web: định nghĩa dịch vụ web, bao gồm việc build image từ Dockerfile và ánh xạ cổng 3000 của container với cổng 3000 của máy host.
 • depends_on cho biết dịch vụ này cần phụ thuộc vào dịch vụ db.
 • db: định nghĩa dịch vụ cơ sở dữ liệu MySQL, bao gồm việc sử dụng image MySQL, đặt mật khẩu cho root user và ánh xạ cổng 3306 của container với cổng 3306 của máy host.

Các lệnh cơ bản trong Docker Compose

 • docker-compose up: Khởi động các container
 • docker-compose down: Dừng và xóa các container
 • docker-compose ps: Hiển thị trạng thái của các container
 • docker-compose build: Tạo image từ Dockerfile trong mỗi dịch vụ
 • docker-compose restart: Khởi động lại các container
 • docker-compose stop: Dừng các container
 • docker-compose rm: Xóa các container không sử dụng
 • docker-compose logs: Hiển thị các logs của các container
 • docker-compose config: Hiển thị các cấu hình của Docker Compose
 • docker-compose exec: Thực thi một lệnh trên một container
 • docker-compose port: Hiển thị các port của các container
 • docker-compose top: Hiển thị các process đang chạy trong các container

Lưu ý: Các lệnh trên phải được thực hiện trong thư mục chứa file docker-compose.yml.

Cài đặt Docker Compose

Cài đặt Docker Compose

Theo từng hệ điều hành sẽ có bước cài đặt Docker Compose khác nhau. Bạn nên tải phiên bản mới nhất của Docker Compose từ trang web chính thức của Docker Compose.

Xem thêm: Kafka cơ bản: Cách sử dụng Kafka với Confluent & Go

Cài đặt Docker Compose trên macOS

Để sử dụng Docker Compose trên macOS, bạn chỉ cần cài đặt Docker Desktop cho Mac và không cần cài đặt riêng Docker Compose.

Cài đặt Docker Compose trên Windows

Để sử dụng Docker Compose trên Windows, bạn chỉ cần cài đặt Docker Desktop cho Windows và không cần cài đặt riêng Docker Compose.

Cài đặt Docker Compose trên Linux

 • Hãy cấp quyền thực thi cho tệp tin Docker Compose binary bằng lệnh sau:
sudo chmod +x /path/to/docker-compose

Trong đó, “/path/to/docker-compose” là đường dẫn tới tệp tin Docker Compose binary.

 • Di chuyển tệp tin Docker Compose binary vào một trong các đường dẫn $PATH trên hệ thống của bạn để có thể truy cập nó từ bất kỳ thư mục nào.

Ví dụ, để di chuyển tệp tin Docker Compose binary vào thư mục /usr/local/bin trên Linux, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo mv /path/to/docker-compose /usr/local/bin/docker-compose
 • Kiểm tra xem Docker Compose đã được cài đặt thành công bằng cách chạy lệnh sau:
docker-compose --version

Nếu thành công, lệnh này sẽ hiển thị phiên bản của Docker Compose.

Sử dụng Docker Compose

Sử dụng Docker Compose

Để sử dụng Docker Compose, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Docker Compose

Bạn cần cài đặt Docker Compose trên máy tính của mình. Bạn có thể tải từ trang chủ của Docker hoặc có thể cài đặt thông qua các gói phần mềm của hệ điều hành.

Tiếp đến, bạn sẽ tạo Dockerfile để xác định environment. Mỗi dịch vụ sẽ chạy trên một container riêng và sử dụng image tương ứng.

Bước 2: Tạo file docker-compose.yml

Bạn cần tạo một file docker-compose.yml để định nghĩa các container và cấu hình của chúng. Ví dụ, tệp sẽ bao gồm các nội dung sau:

version: '3'

services:
 web:
  image: nginx:latest
  ports:
   - "80:80"
  volumes:
   - ./web:/usr/share/nginx/html
  networks:
   - webnet
  depends_on:
   - db
 db:
  image: postgres:latest
  environment:
   POSTGRES_USER: example
   POSTGRES_PASSWORD: example
   POSTGRES_DB: example
  volumes:
   - dbdata:/var/lib/postgresql/data
  networks:
   - webnet

networks:
 webnet:

volumes:
 dbdata:

Ý nghĩa của các giá trị trong file docker-compose:

 • version: phiên bản của Docker Compose file. Ở đây, chúng ta sử dụng phiên bản 3.
 • services: là khu vực khai báo các services cần thiết cho ứng dụng.
 • web: dịch vụ web, sử dụng image nginx, chia sẻ volume và network với dịch vụ db. Cổng 80 được định nghĩa để web có thể truy cập được từ bên ngoài.
 • db: dịch vụ db, sử dụng image postgresql, chia sẻ volume và network với dịch vụ web. Các biến môi trường cài đặt cho dịch vụ postgresql được định nghĩa ở phần environment.
 • networks: danh sách các networks được sử dụng cho container.
 • webnet: mạng webnet để chia sẻ giữa dịch vụ web và db.
 • volumes: là option nên config, volumes cho phép mount data từ container ra máy local. Khi config option này thì mỗi lần stop container data của container đó sẽ không bị mất đi.
 • dbdata: là container chứa thông tin về database.

Trong ví dụ này, Docker Compose sẽ khởi tạo 2 container, một container sử dụng image nginx và một container sử dụng image postgresql. Container sử dụng image nginx sẽ được kết nối với container sử dụng image postgresql thông qua mạng webnet. Sau đó, chúng sẽ chia sẻ volume dbdata để lưu trữ dữ liệu của postgresql.

Xem thêm: RabbitMQ là gì? RabbitMQ hoạt động như thế nào?

Bước 3: Chạy lệnh docker-compose up

Sử dụng lệnh docker-compose up để khởi động các container được định nghĩa trong file docker-compose.yml. Nếu các image không được tải xuống trước đó, Docker Compose sẽ tự động tải chúng xuống và khởi động các container.

Quản lý các container

Bạn có thể quản lý các container bằng các lệnh Docker Compose như docker compose stop để dừng các container, docker compose start khởi động sau khi dừng các container, docker compose restart để khởi động lại các container đã dừng, docker compose -f docker.yaml down để xóa các container đã dừng, docker-compose ps để hiển thị trạng thái của các container, …

Tùy chỉnh cấu hình

Nếu bạn muốn thay đổi cấu hình của các container, bạn chỉ cần chỉnh sửa file docker-compose.yml và chạy lại lệnh docker-compose up.

Lưu ý: các lệnh Docker Compose phải được thực hiện trong thư mục chứa file docker-compose.yml.

Lời kết

Hy vọng bạn đã hiểu rõ Docker Compose là gì thông qua những ví dụ minh hoạ ở trên. Bạn nhớ theo dõi NetworkBoo để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị khác liên quan đến Docker, hẹn gặp lại bạn trong những bài viết sau nhé!

Nếu bạn có định hướng trở thành DevOps chuyên nghiệp thì bạn có thể tham khảo bài viết Lộ trình học DevOps trong 12 ngày.

Đọc thêm:

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ
Email: [email protected]

(Nguồn: 200lab.io)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button